Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

İHALE İLANI

ihale İlanı

26 Haziran 2024 Çarşamba

 

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a)      Adresi                                 : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)      Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30  Faks:  0 222 217 45 45

c)      Elektronik posta adresi    : temizlikisleri_md@odunpazari.bel.tr

d)      İhalenin Yapılacağı yer    : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

 

2- İhalenin Konusu:

Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan atık üreticilerinden toplanan ambalaj atıklarının geri kazanımının sağlanması için satış işidir.

 

İli                                 : Eskişehir

İlçesi                            : Odunpazarı

İşin Süresi                   : 01/08/2024-31/07/2025

Muhammen Bedel       : 810.000 TL.

 

Karışık Ambalaj Atığı Miktarı (kg)

Birim Fiyatı (TL/kg)

TOPLAM (TL)

270.000 kg

3,00

810.000,00

 

Geçici Teminat                       : 24.300,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati     : 09/07/2024 Salı Günü Saat 10:00

 

3- Son başvuru ve teklif tarihi:

 

İhaleye katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-   Tebligata açık ikametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-   Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

3-   Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-   Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-   Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-   İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-   Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı,

8-      Her sayfası imzalanmış ihale dökümanları

9-   Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek IV’ ünde yer alan 15 01 06 atık kodlu karışık ambalaj atığını toplama ve ayırmaya yetkili olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Toplama Ayırma Tesisi  Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi

 

B)     TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış meslek grubu oda kaydı,

2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

8- Dernek ve vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dahil yetkili organ tarafından alınmış kararın onaylı sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesini getirmek.

9-Her sayfası imzalanmış ihale dökümanları

10-Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek IV’ ünde yer alan 15 01 06 atık kodlu karışık ambalaj atığını toplama ve ayırmaya yetkili olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Toplama Ayırma Tesisi  Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi

  

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)      Tedavüldeki Türk Lirası

b)      Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)      Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 

6-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

 

7-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki hükümler gereğince ihale tarihi itibariyle haklarında idarelerce geçici veya sürekli kamu ihalelerinden yasaklı olanlar) doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

 

8- İstekliler ihale şartname ve dökümanlarını; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı No: 260 (Belediye Aşevi üstü) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosunda ücretsiz görebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine yatırılan 1.000,00TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9-  İhale bedelinin ödemeleri aylık olarak Sözleşmede belirtilen hesaplama yöntemine göre yapılacaktır.

10-  Teklifler birim fiyat teklifi olarak verilecektir.

 11- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.