Duyurular

İHALE İLANI 05.01.2021

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Meclis salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Ve 43. Maddeleri gereğince Pazarlık Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli  ₺

Geçici Teminat ₺

İhale Tarihi

İhale Saati

KIRAVDAN

111

2

1.769,00

ARSA

Plansız

88.450,00

2.653,50

12.01.2021

11:10

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

 C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İhale İlanı 17.12.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

 

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 Faks: 0 222 217 45 45

c) Elektronik posta adresi : temizlikisleri_md@odunpazari.bel.tr

d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu

2- İhalenin Konusu:

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde ''Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi'' hakkı 10 (on) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 43. ve  49.  Maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiralanacaktır.

İli : Eskişehir

İlçesi : Odunpazarı

İşin Süresi : 10 yıl

Muhammen Bedel : 960.000,00  TL + KDV

Geçici Teminat : 28.800,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati : 22.12.2020 Salı günü saat 11:10

3- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale

tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)      Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerini içeren beyan,

b)      Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti, 

c)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı,

d)      İstekli adına vekalet edilmesi halinde, İstekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

e)      Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)       İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,

g)      İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

h)      İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge,

i)        Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge,

j)        İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k)      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilen Ambalaj  Atığı Toplama ve Ayırma Çevre Lisansı Belgesi (Tip 1) , Geçici Faaliyet Belgesi veya bu belgeleri alacağını belirtir taahhütname,

l)        İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik şartname, idari şartname, sözleşme taslağı)

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen

belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 6-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.

7-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

8- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 10:00-16:00 saatleri arasında Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı No: 260 (Belediye Aşevi üstü) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine yatırılan 100,00 TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

İhale İlanı 14.12.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Meclis salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli  ₺

Geçici Teminat ₺

İhale Tarihi

İhale Saati

ORHANGAZİ

15506

29

150,62

ARSA

B-3 Konut

137.516,00

4.125,48

29.12.2020

11.10

SEKLİCE

0

194

4.450,00

TARLA

Plansız

35.600,00

1.068,00

29.12.2020

11:20

AŞAĞIÇAĞLAN

0

603

85,00

ARSA

Plansız

4.250,00

127,50

29.12.2020

11:30

KIRAVDAN

111

2

1.769,00

ARSA

Plansız

88.450,00

2.653,50

29.12.2020

11:40

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 30.11.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

 

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 Faks: 0 222 217 45 45

c) Elektronik posta adresi : temizlikisleri_md@odunpazari.bel.tr

d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu

 2- İhalenin Konusu:

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde ''Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi'' hakkı 10 (on) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

İli : Eskişehir

İlçesi : Odunpazarı

İşin Süresi : 10 yıl

Muhammen Bedel : 960.000,00  TL + KDV

Geçici Teminat : 28.800,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati : 10.12.2020 Perşembe günü saat 10:10

3- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale

tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)      Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerini içeren beyan,

b)      Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti, 

c)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı,

d)      İstekli adına vekalet edilmesi halinde, İstekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

e)      Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)       İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,

g)      İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

h)      İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge,

i)        Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge,

j)        İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k)      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilen Ambalaj  Atığı Toplama ve Ayırma Çevre Lisansı Belgesi (Tip 1) , Geçici Faaliyet Belgesi veya bu belgeleri alacağını belirtir taahhütname,

l)        İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik şartname, idari şartname, sözleşme taslağı)

 

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 6-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.

7-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

8- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Erenköy

Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı No: 260 (Belediye Aşevi üstü) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine

yatırılan 100,00 TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

2020 Aralık Ayı Meclis Gündem Maddeleri 27.11.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 01 Aralık 2020 Salı günü saat 17.30’da yapılacak olan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantıları 16. birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-  Mülkiyeti Belediyemize ait Akarbaşı Mahallesi 13340 ada 1 Parsel, Akarbaşı Mahallesi  13370 Ada 3 Parsel, Akarbaşı Mahallesi 13348 Ada 4 Parsel ve Akarbaşı Mahallesi 13349 Ada 4 Parsel ile ilgili olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8. Maddesine göre, Belediyemizin ve %100 hissesi Belediyemize ait olan Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne vergi, harç, vadesi geçen ve çeşitli Kanunlara istinaden yapılandırılmış, taksitlendirilmiş borçları ile ecrimisil borçlarına karşılık mahsup yapılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin  (e) fıkrasına istinaden Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. 

 2-    Vadişehir Mahallesi Pamukkale Sokakta bulunan ve 2021 yılında yapılması planlanan  parkile 75.Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde yapımına başlanılan ağaçlandırma alanına  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin (n) bendine göre isim verilebilmesi ile ilgili  Başkanlık yazısı.

3-    Karacahöyük (Sultandere) Mahallesi, 3027 parselde yer alan Resmi Kurum (Karayolları Şube Şefliği) Alanına ilişkin Başkanlık yazısı. 

Nakdi Yardım 16.11.2018

30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili Kanun kapsamında Valiliğimiz İl Afet Durum Müdürlüğünce nakdi yardım toplama kampanyası başlatılmış olup, ilgili hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


T.C. Ziraat Bankası:
TR96 0001 0001 1754 0314 6950 05 IBAN nolu TL hesabı

Halkbankası:
TR84 0001 2009 3480 0005 0001 15 IBAN nolu TL hesabı

T.Vakıflar Bankası:
TR76 0001 5001 5800 7312 2674 29 IBAN nolu TL hesabı

18. Madde Uygulaması (71 Evler Revizyonu) 06.11.2020

İHALE İLANI 02.11.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli  ₺

Geçici Teminat ₺

İhale Tarihi

İhale Saati

Türkmentokat

112

1

209,78

Arsa

Plansız

16.782,00

503,46

17.11.2020

11:00

Karatepe

16162

1

761,96

Arsa

Plansız

38.098,00

1.142,94

17.11.2020

11:10

Aşağıçağlan

-

535

5.500,00

Tarla

Plansız

82.500,00

2.475,00

17.11.2020

11:20

Akpınar

14079

2

3.264,53

Tarla

Plansız

35.910,00

1.077,30

17.11.2020

11:30

Ağapınar

16487

3

943,61

Arsa

Plansız

47.200,00

1.416,00

17.11.2020

11:40

Yenidoğan

8219

16

293,98

Arsa

Bitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı

138.170,00

4.145,10

17.11.2020

11:50

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 02.11.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

Madde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:

1.1 - İşin Adı: 130 adet ATM cihazına ait kabinin 27 adet lokasyonda müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

1.2 - Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 06 Temmuz 2020 tarih ve 8/138 sayılı karar ile 130 adet ATM cihazının 27 adet lokasyonda müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; kiralamaya esas 10 yıllık 10.550.000,00₺ (on milyon beş yüz elli bin Türk Lirası) muhammen bedelden 4.000.000,00₺ peşin yatırılması kaydı ile (teklif edilen ciro oranı ile bulunacak bedel 2020 yılı için 40.000,00₺ - 2021 yılı için 555.000,00₺ - 2022 yılı için 745.000,00₺ - 2023 yılı için 920.000,00₺ - 2024 yılı için 1.030.000,00₺ - 2025 yılı için 1.150.000,00₺ - 2026 yılı için 1.290.000,00₺ - 2027 yılı için 1.430.000,00₺ - 2028 yılı için 1.600.000,00₺ - 2029 yılı için 1.790.000,00₺’nin altında kalamaz) yıllık toplam cironun %35’i üzerinden artırma yapılmak koşulu ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi ihaleye çıkartılmıştır.

1.3 Kabinlerin tüm giderleri (cihaz kabinlerinin temini bakımı,  tadilatı, kurulumu, nakliyesi ve alt yapısı v.s her türlü masraflar) yükleniciye aittir. Kabinlerin kaplama malzemesi alüminyum kompozit panel olup; detayları teknik şartnamede yer almaktadır. Belirlenen kabinlerde reklam alanları yükleniciye ait olup; ilan reklam vergileri ilgili belediyesine yatırılması zorunludur. Reklam gelirleri ciroya dahildir. Elde edilecek her türlü gelir ciro kapsamında değerlendirilecektir. Peşin yatırılan 4.000.000,00₺ bedelden her yılsonu toplam cironun ihale sonucu belirlenen % değer üzerinden hesap edilen bedel mahsup edilecektir. İhale sonucu belirlenen Ciro oranı üzerinden kira bedeli belirlenmesi esastır

1.4 – ATM cihaz kabin lokasyonları ve sayıları:

Sıra

Lokasyon

Alan

İlçe

Mahalle

Adres

Kurulum Şekli

* Uygunlanacak
ATM Adedi

1

Ali Çetinkaya Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No: 9 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

2

Barış Manço Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Beldibi Sokak Barış Manço Parkı Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

3

Barış Parkı

Park

Odunpazarı

Yenidoğan

Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 10 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

4

Ertaş Kültür ve Spor Parkı

Park

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No: 85 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

5

Eskişehir Devlet Hastanesi Karşısı

Park

Odunpazarı

Yenidoğan

Yenidoğan Mahallesi Şehit Serkan Özaydın Sokak Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

6

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Karşısı

Park

Odunpazarı

Gültepe

Gültepe Mahallesi Halk Caddesi No: 115 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

7

Hamamyolu Caddesi

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 64 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

8

Hamamyolu Caddesi Sanat Köprüsü 1

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 94/A Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

9

Hamamyolu Caddesi Sanat Köprüsü 2

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 82 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

10

Hasan Polatkan Kültür Merkezi

Belediye Otoparkı

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Sarmaşık Sokak No: 1 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

11

Hasan Polatkan Parkı

Park

Odunpazarı

Akarbaşı

Akarbaşı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

12

Hicri Sezen Parkı

Park

Odunpazarı

Paşa

Paşa Mahallesi Erler Sokak No: 5 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

13

Jandarma Üsteğmen Mahir Özdemir Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı No: 47 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

14

Kardelen Spor Alanı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No: 183 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

15

Köprübaşı Meydan

Kaldırım

Odunpazarı

Deliklitaş

Deliklitaş Mahallesi Körpübaşı Caddesi No: 15 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

16

Lavanta Parkı

Park

Odunpazarı

71 Evler

71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

17

Mehmet Bektaş Parkı

Park

Odunpazarı

75. Yıl

75. Yıl Mahallesi Sultandere Mehmet Bektaş Parkı Odunpazarı Eskişehir

Açık Alan

4

18

Noterler Birliği Çocuk Parkı

Park

Odunpazarı

Çankaya

Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

19

Pir Sultan Abdal Parkı

Park

Odunpazarı

Göztepe

Göztepe Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No: 116 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

20

Şehit Jadarma Er Ali Haydar Kara Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi No: 30 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

21

Şehit Jandarma Er Bülent Kasapoğlu Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 1 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

22

TADEM Bahçesi

Kurum Bahçesi

Odunpazarı

Erenköy

Erenköy Mahallesi Arabacılar Bulvarı No: 258 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

23

Türk Elektrik Endüstrisi Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Handan Sokak No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

24

Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Parkı

Park

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No: 172 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

25

Yediler Parkı

Park

Odunpazarı

Deliklitaş

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

26

Yüksegül Parkı

Yeşil Alan

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No 4 Odunpazarı Eskişehir

Açık Alan

4

27

Zeybekler Parkı

Park

Odunpazarı

Yıldıztepe

Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi No: 2 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

130

Mevcut Belediyemiz tarafından sözleşmesi devam eden 32 ATM cihaz yerleri yukarıdaki listeye dahil olup sözleşmeleri bitiminde yeni sözleşme yapılmayacaktır. Kiracı isterse ilgili bankalarla anlaşma yapabilir.

10 yıl süre içerisinde en az 60 adet ATM kabini yapılması zorunludur. En fazla 130 adet kabin yapılabilir. İdarenin onayı ile lokasyon yerleri değiştirilebilir ve sayısı arttırılabilir. Her lokasyonda en az 2 adet kabin olacaktır. Yüklenici aynı yıl içerisinde 27 adet lokasyonda 130 adet ATM cihazına ait kabinleri kurarak işletmeye alabilir. Belirtilen lokasyonlarda yapılacak ATM cihaz yerlerine ait banka sözleşmelerinin onaylı sureti sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde idareye teslim edilecek ve yılsonunda toplam kabin sayısını belirten rapor idareye sunulacaktır.

1.5 - İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri:

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No: 0 222 213 30 30 / 2214                Fax No: 0 222 227 96 07

 1.6 - Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.7 - İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. (Beş yüz Türk Lirası) dır.

1.8 - İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.9 - İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

 Madde 2 - Muhammen Bedel:

2-1  Kira bedeli Cironun %35 (Yüzde otuz beş) oranından artırma yapılarak belirlenecektir.

2-2 10 Yıllık Muhammen Bedel 10.550.000,00₺ (on milyon beş yüz elli bin Türk Lirası)

2-3 Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde 4.000.000,00₺ (Dört milyon Türk Lirası) bedelin peşinen yatırılması ve peşinattan kira bedellerinin mahsup edilmesini kapsar.

Madde 3 - İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1 - İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 17.11.2020 tarihinde, saat 10:10’da Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2- İstekliler İhale dokümanını İhale günü olan 17.11.2020 tarihi 09:30’a kadar satın alabilir.

3.3 - İstekliler ihale dosyalarını 17.11.2020 tarihi Saat 10:10’a kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.4 - Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.5 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.6 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.7 - İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

 Madde 4 - İşin Süresi:

4.1 – Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) yıldır.

Madde 5 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1 – İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu)

5.2 – Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgâh belgesi, ,(e-devletten alınabilir.)

5.3 – Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdan sureti,(e-devletten alınabilir.)

5.4-  Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

 

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

5.5 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.6 - Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir

İmza Sirküleri

5.8 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.9- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

Vekaletname

5.11- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.12 - Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat: 10 yıllık muhammen bedelin  %3’ü olan: 316.500,00₺. (Üç yüz on altı bin beş yüz Türk Lirası) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.13 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

5.14 - İhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.15 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.16 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.18 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.19 - İstenen belgeler 2020 yılında alınmış (imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır. Belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak teklif zarfının içinde verilmesi zorunludur.

5.20 - İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.21 - İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.22 - İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

 

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

9- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 500,00₺ ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 10- İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2020 Kasım Ayı Meclis Gündem Maddeleri 28.10.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları 14. birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Belediye Meclis Başkanlığına;27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan 2021 yılına ait Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporu     ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-    2021  Yılı  Gelir  Tarifesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümüne, Proje Onay, Peyzaj Düzenleme ve  Peyzaj Proje Uygunluk Bedeli ücretinin eklenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

3-   Mülkiyeti Belediyemize ait; Orhangazi Mahallesi 15506 ada 29 parsel 150,62m²  miktarlı, Aşağı Çağlan Mahallesi 0 ada 603 parsel 85,00 m² miktarlı, Kıravdan Mahallesi 111 ada  2 parsel 1.769,00 m² miktarlı, Seklice Mahallesi 0 ada 194 parsel 4.450,00 m² miktarlı taşınmazların satışına ilişkin Başkanlık Yazısı.

4 - 2502 Sayılı Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifine ortaklık işlemleri, kredi genel sözleşmesi imzalamak, borçlanma senetleri imzalamak, ürün teslim etmek ve Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Çavlum Mahallesi 762 parsel 114.801 m² taşınmazın 2502 Sayılı Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifince açılacak olan genel krediye karşılık olarak ipotek verilmesi ve protokol imzalanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT ‘a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

5-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kartopu Caddesi-Gülper-Kadim Sokak ve tapunun 18N-1B pafta no, 3107 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

6- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler (Mamuca) Mahallesi, Adakent Sokak ve tapunun  19O-3B  pafta no, 9961 ada, 70,71,72 ve 73 parsellerinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsalarda yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Çuhalar Sokak ve tapunun 19N3C-18N2B pafta no, 9104 ada, 15 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

8-     Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Devrim-Gülfem-Güzelköy Sokak ve tapunun 19O-4A  pafta no, 5863 ada, 5 parsellerinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

9 -  Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karacahöyük Mahallesi, Alkan Sokak ve tapunun 20 O-4C  pafta no, 3986 ada, 20 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

10 -  Yenikent (Cunudiye) Mahallesi, 19M 2c pafta, 2507 ada, 5 parsel ile Orhangazi Mahallesi,  19L 4a pafta, 15528 ada, 17 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

11 - Orhangazi Mahallesi, 19L 2a pafta, 15455 ada, 16-19-27 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

12 - Akpınar Mahallesi, 14090 adaya ilişkin  Başkanlık yazısı.

13 - Kanlıpınar Mahallesi, 16001 ada, 42 parsele ( eski 2678 parsel) ilişkin Başkanlık yazısı.

İHALE İLANI 13.10.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen tarlalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 3 yıl süreylekiraya verilecektir. Kira ödemeleri 3 yıllık peşin olarak yapılacaktır.

SIRA

YUZOLCUM (M²)

MAHALLE

MEVKİ

 

BASILI

EVRAK BEDELİ (TL)

ADA

PARSEL

MUHAMMEN BEDEL

(3 YILLIK)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

2.950,00

AŞAĞI ILICA

KOVABAŞI

40,00 ₺

0

521

708,00₺

21,24₺

27.10.2020

10:10

2

5.000,00

AŞAĞI ILICA

KOVABAŞI

40,00 ₺

0

537

1.200,00₺

36,00₺

27.10.2020

10:15

3

5.400,00

AŞAĞI KALABAK

KOSSEKİ

40,00 ₺

0

2

1.782,00₺

53,46₺

27.10.2020

 10:20

4

4.550,00

AVDAN

SARIKAYA

40,00 ₺

0

92

1.092,00₺

32,76₺

27.10.2020

10:25

5

1.700,00

AVDAN

SİNDANCIK

40,00 ₺

0

725

408,00₺

12,24₺

27.10.2020

10:30

6

4.080,00

KARGIN

CULLU DERE

40,00 ₺

0

242

979,20₺

29,38₺

27.10.2020

10:35

7

17.180,00

ULUÇAYIR

BEY KÖY SIRTI

40,00 ₺

0

615

4.123,20₺

123,70₺

27.10.2020

10:40

8

4.900,12

KIRAVDAN

TOKATBELİ

40,00 ₺

14280

23

1.176,03₺

35,28₺

27.10.2020

10:45

9

1.653,27

KİREÇ

OVA

40,00 ₺

15734

7

545,58₺

16,37₺

27.10.2020

10:50

10

10.900,00

YÖRÜKKIRKA

KALABAKYOLU

40,00 ₺

0

139

2.616,00₺

78,48₺

27.10.2020

10:55

11

5.000,00

YASSIHÖYÜK

ÇAYIR AĞZI

40,00 ₺

0

2412

2.250,00₺

67,50₺

27.10.2020

11.00

12

4.980,00

YÖRÜKKIRKA

KARAAĞAÇDERESİ

40,00 ₺

0

949

1.195,20₺

35,86₺

27.10.2020

11.05

13

6.275,00

YASSIHÖYÜK

-

40,00 ₺

0

2441

2.823,75₺

84,71₺

27.10.2020

11.10

14

12.002,00

KARAHÜYÜK

-

40,00 ₺

171

4

5.400,90₺

162,03₺

27.10.2020

11.15

15

12.528,00

KARAHÜYÜK

-

40,00 ₺

149

7

5.637,60₺

169,13₺

27.10.2020

11.20

16

2.355,00

KARAHÜYÜK

-

40,00 ₺

155

2

1.059,75₺

31,79₺

27.10.2020

11.25

17

12.216,53

KARAHÜYÜK

İKİYOLARASI

40,00 ₺

15698

42

5.497,44₺

164,92₺

27.10.2020

11.30

18

7.437,02

KARAHÜYÜK

İKİYOLARASI

40,00 ₺

15697

1

3.346,66₺

100,40₺

27.10.2020

11.35

19

14.849,00

YAHNİKAPAN

ESKİDEĞİRMEN VE ŞOSEYOLU

40,00 ₺

14962

44

3.563,76₺

106,91₺

27.10.2020

11.40

20

5.777,00

ÇAVLUM

HATBOYU

40,00 ₺

0

843

2.599,65₺

77,99₺

27.10.2020

11.45


3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-       İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-       Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-       Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-       Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-       İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-       ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ye kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

9-       Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,

 2-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ye kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

9-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

2020 Ekim Ayı Meclis Gündem Maddeleri 25.09.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 17.30’da yapılacak olan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantıları 12. birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Odunpazarı Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 2021-2023 yıllarında 36 ay (3 yıl) süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanan Odunpazarı Belediyesi Evde Kişisel Bakım Hizmet Alımı ihalesinin yıllara sari hizmet alımı niteliğinde olması nedeniyle Belediye Başkanı  Av. Kazım KURT’a yıllara sari olarak ihaleye çıkabilme yetkisi verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde “ Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi” hakkının 10 yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralanması işlemlerini yürütmek üzere; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Mülkiyeti Belediyemize ait Ağapınar Mahallesi 16487 ada 3 Parsel 943,61 m²miktarlı ve Yenidoğan  Mahallesi 8219 ada 16 parsel 293,98 m² miktarlı taşınmazların satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

5- Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Emek Mahallesi 17483 ada 1 parsel 2006,99 m² miktarlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında E:0,25 Yencok:6.50 m.yapılanma koşulu ile Akaryakıt ve servis istasyonu yerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e ve j bentleri gereğince ;Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılarak 25 (yirmi beş) yıla kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden  üst kullanım hakkının tanınması ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT' a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.       

6-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi, Mısırlılar-Yenilmez Sokak ve tapunun 19O-2D pafta no, 16803 ada, 11 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-   Sümer (Vişnelik) Mahallesi, Kızılyer Mevkii, Kentsel Tasarım Projesi ve Kentsel Tasarım Rehberine ilişkin Başkanlık yazısı.

İHALE İLANI 24.09.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

Madde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:

1.1 - İşin Adı: 130 adet ATM cihazına ait kabinin 27 adet lokasyonda aşağıda belirtilen programdaki şartlara uygun olarak, müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

1.2 - Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 06 Temmuz 2020 tarih ve 8/138 sayılı karar ve 21.09.2020 tarih ve 22002 sayılı Başkanlık Makam oluru ile 130 adet ATM cihazına ait kabinin 27 adet lokasyonda aşağıda belirtilen programdaki şartlara uygun olarak, müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; kiralamaya esas 10 yıllık 12.344.696,34₺ (on iki milyon üç yüz kırk dört bin altı yüz doksan altı Türk Lirası otuz dört Kuruş) muhammen bedelden Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde 4.000.000,00₺ peşin yatırılması,  peşinattan ciro üzerinden bulunacak bedellerinin mahsup edilmesi şartı ve yıllık toplam cironun %35’i üzerinden artırma yapılmak koşulu ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi ihaleye çıkartılmıştır.

YILLARA SARİ KURULACAK MİNİMUM KABİN SAYILARI

S.no

Yıl

Lokasyon Sayısı

Belediyeden Geçen Kabin Sayısı

Yüklenicinin Ekliyeceği Kabin Sayısı

Yıllık Toplam Kabin Sayısı

Kümülatif Kabin Sayısı

1

2020

5

2

18

20

20

2

2021

8

22

18

40

60

3

2022

6

5

25

30

90

4

2023

4

3

17

20

110

5

2024

4

 

20

20

130

6

2025

 

 

0

0

130

7

2026

 

 

0

0

130

8

2027

 

 

0

0

130

9

2028

 

 

0

0

130

10

2029

 

 

0

0

130

27

32

98

130

1060

*Yukarıdaki tabloda bulunan yıllık kurulacak kabin sayıları enaz değerler olup; toplam 130 kabin adedini geçemez.

1.3 Kabinlerin tüm giderleri (temini, nakliyesi, altyapısı ve kurulması vb) yükleniciye aittir. Kabinlerin kaplama malzemesi alüminyum kompozit panel olup; detayları teknik şartnamede yer almaktadır. Belirlenen kabinlerde reklam alanları yükleniciye ait olup; ilan reklam vergileri ilgili belediyesine yatırılması zorunludur. Reklam gelirleri ciroya dâhildir. . Elde edilecek her türlü gelir kira kapsamında değerlendirilecektir.   Yüklenici aynı yıl içerisinde 27adet lokasyonda 130 adet ATM cihazına ait kabinleri kurarak işletmeye alabilir. Peşin yatırılan 4.000.000,00₺ bedelden her yılsonu toplam cironun ihale sonucu belirlenen % değer1 üzerinden hesap edilen bedel mahsup edilecektir. İhale sonucu belirlenen Ciro oranı ile kira bedeli belirlenmesi esastır.

Ciro üzerinden hesaplanan kira bedeli yukarıdaki tablonun Kümülâtif Kabin Sayısı başlığı altında bulunan sayılar ile alt kira bedeli olan 8.500,00₺ bedelin çarpımı sonucu bulunan bedelden az olamaz.  Peşin yatırılan bedel bitene kadar belirlenen alt kira bedelinde herhangi bir artış yapılamaz. Peşin ödenen bedel mahsuplaşması tamamlandıktan sonra alt kira bedeli bir önceki yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) oranında artış yapılarak güncellenecek ve sonraki yıllarda yine TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) oranında bedel güncellemesi yapılacaktır.

1.4 – ATM cihaz kabin lokasyonları ve sayıları:

Sıra

Lokasyon

Alan

İlçe

Mahalle

Adres

Kurulum Şekli

* Uygunlanacak
ATM Adedi

 

1

Ali Çetinkaya Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No: 9 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

2

Barış Manço Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Beldibi Sokak Barış Manço Parkı Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

3

Barış Parkı

Park

Odunpazarı

Yenidoğan

Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 10 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

4

Ertaş Kültür ve Spor Parkı

Park

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No: 85 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

5

Eskişehir Devlet Hastanesi Karşısı

Park

Odunpazarı

Yenidoğan

Yenidoğan Mahallesi Şehit Serkan Özaydın Sokak Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

 

6

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Karşısı

Park

Odunpazarı

Gültepe

Gültepe Mahallesi Halk Caddesi No: 115 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

 

7

Hamamyolu Caddesi

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 64 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

8

Hamamyolu Caddesi Sanat Köprüsü 1

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 94/A Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

9

Hamamyolu Caddesi Sanat Köprüsü 2

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 82 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

10

Hasan Polatkan Kültür Merkezi

Belediye Otoparkı

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Sarmaşık Sokak No: 1 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

11

Hasan Polatkan Parkı

Park

Odunpazarı

Akarbaşı

Akarbaşı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

12

Hicri Sezen Parkı

Park

Odunpazarı

Paşa

Paşa Mahallesi Erler Sokak No: 5 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

13

Jandarma Üsteğmen Mahir Özdemir Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı No: 47 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

14

Kardelen Spor Alanı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No: 183 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

15

Köprübaşı Meydan

Kaldırım

Odunpazarı

Deliklitaş

Deliklitaş Mahallesi Körpübaşı Caddesi No: 15 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

16

Lavanta Parkı

Park

Odunpazarı

71 Evler

71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

 

17

Mehmet Bektaş Parkı

Park

Odunpazarı

75. Yıl

75. Yıl Mahallesi Sultandere Mehmet Bektaş Parkı Odunpazarı Eskişehir

Açık Alan

4

 

18

Noterler Birliği Çocuk Parkı

Park

Odunpazarı

Çankaya

Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

19

Pir Sultan Abdal Parkı

Park

Odunpazarı

Göztepe

Göztepe Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No: 116 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

20

Şehit Jadarma Er Ali Haydar Kara Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi No: 30 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

21

Şehit Jandarma Er Bülent Kasapoğlu Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 1 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

22

TADEM Bahçesi

Kurum Bahçesi

Odunpazarı

Erenköy

Erenköy Mahallesi Arabacılar Bulvarı No: 258 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

23

Türk Elektrik Endüstrisi Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Handan Sokak No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

24

Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Parkı

Park

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No: 172 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

25

Yediler Parkı

Park

Odunpazarı

Deliklitaş

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

26

Yüksegül Parkı

Yeşil Alan

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No 4 Odunpazarı Eskişehir

Açık Alan

4

 

27

Zeybekler Parkı

Park

Odunpazarı

Yıldıztepe

Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi No: 2 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

130

 

* Mevcut Belediyemiz tarafından sözleşmesi devam eden ATM cihaz yerleri dahil olmayıpı sözleşmeleri bitmeden sonlandırılmayacaktır.

Her lokasyonda en az 4 adet kabin olacaktır. Ancak idarenin uygun gördüğü zaruriyet içeren yerlerde atm cihaz kabin sayısı ikiye düşürülebilecektir. Lokasyonlarda asgari 4 adet ATM cihaz kabini yapılacağı göz önünde bulundurularak idarenin onayı ile arttırılabilir yada azaltılabilir. Ancak toplam 130 kabin adedini geçemez. İdare Lokasyon teslimi yapamaması durumunda değişik noktalarda lokasyon belirleyebilir. Belirtilen lokasyonlarda yapılacak ATM cihaz yerlerine ait banka sözleşmelerinin onaylı sureti sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde idareye teslim edilecek ve yılsonunda toplam kabin sayısını belirten rapor idareye sunulacaktır.

1.5 - İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri:

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No: 0 222 213 30 30 / 2214                Fax No: 0 222 227 96 07

 

1.6 - Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.7 - İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. (Beş yüz Türk Lirası) dır.

1.8 - İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.9 - İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

 

Madde 2 - Muhammen Bedel:

2-1  Kira bedeli Cironun %35 (Yüzde otuz beş) oranından artırma yapılarak belirlenecektir.

2-2 10 Yıllık Muhammen Bedel 12.344.696,34₺ (on iki milyon üç yüz kırk dört bin altı yüz doksan altı Türk Lirası Otuz dört Kuruş)

2-3 Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde 4.000.000,00₺ (Dört milyon Türk Lirası) bedelin peşinen yatırılması ve peşinattan kira bedellerinin mahsup edilmesini kapsar.

Madde 3 - İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1 - İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 08.10.2020 tarihinde, saat 10:30’da Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2- İstekliler İhale dokümanını İhale günü olan 08.10.2020 tarihi 09:30’a kadar satın alabilir.

3.3 - İstekliler ihale dosyalarını 08.10.2020 tarihi Saat 10:30’a kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.4 - Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.5 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.6 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.7 - İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4 - İşin Süresi:

4.1 – Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) yıldır.

Madde 5 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1 – İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu)

5.2 – Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgâh belgesi, ,(e-devletten alınabilir.)

5.3 – Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdan sureti,(e-devletten alınabilir.)

5.4-  Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

5.5 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.6 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir

İmza Sirküleri

5.8 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.9- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

 5.10 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

5.11- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.12 - Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat: 10 yıllık muhammen bedelin  %3’ü olan: 370.340,89₺. (Üç yüz yetmiş bin üç yüz kırk Türk Lirası seksen dokuz Kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.13 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.14 - İhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.15 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.16 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.17- İhale konusu işin tahmin edilen bedelinin %10 (yüzdeon)’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının teklifler ile beraber verilmesi zorunludur. Bu maddedeki koşullar isteklilerin ortaklarından biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

5.18- İsteklinin tüzel kişi olması halinde sermayesinin en az 5.000.000,00 TL (beş milyon Türk Lirası) olduğunu gösterir belgenin teklifler ile beraber verilmesi zorunludur.

5.19- İstekli tarafından;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu, sunulması gereklidir.

Toplam ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce düzenlenen belge sunulur.

Toplam cironun 5.000.000,00 ₺’den (beş milyon Türk Lirası) az olmaması gerekir.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

5.20- İstekli tüzel kişilere ait ortaklık hisse durumunda, en az %20 hissesine sahip ortağının/ortaklarının diğer ortak olduğu şirketlerde de hakim hisseye (%51 ve üzeri ortaklık oranı) sahip olması/olmaları halinde ortağı bulunduğu/bulundukları şirketlerin de iş deneyim belgelerini sunabilecektir.

5.21 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.22 - İstenen belgeler 2020 yılında alınmış (imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır. Belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak teklif zarfının içinde verilmesi zorunludur.

5.23 - İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.24 - İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.25 - İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)        Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)        Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

9- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 500,00₺ ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 10- İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2020 Eylül Ayı Meclis Gündem Maddeleri 28.08.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 01 Eylül 2020 Salı günü saat 17.30’da yapılacak olan Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantıları 10. birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı, Çolpan Sokak No:1 adresinde bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezinde toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Odunpazarı Belediyesinin 2021 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   Odunpazarı Belediyesinin 2021 Yılı Performans Programı ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Odunpazarı Belediye Başkanlığı, Odunpazarı İnş.Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizm. San.ve Tic. A.Ş. Odunpazarı Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve Odunpazarı Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesinin idari ve ticari işlemlerinde (teminat, ihale vb.)  kullanılmak üzere İller Bankası ile Kamu ve Özel Bankalardan teminat mektubu alınması konusu ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Belediyemiz ile Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti Bahçesaray Belediyesi arasındaki Kardeş Belediye ilişkisinin feshedilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

5-   Mülkiyeti Belediyemize ait Türkmentokat 112 ada 1 parsel, Kuyucak 111 ada 1 parsel, Kuyucak 739 parsel, Kuyucak 111 ada 2 parsel, Kuyucak 110 ada 2 parsel, Kuyucak 110 ada   1 parsel Kuyucak 110 ada 3 parsel, Karatepe 16162 ada 1 parsel, Aşağıçağlan 535 parsel, Akpınar 14079 ada 2 parselde bulunan taşınmazların satışlarına ilişkin Başkanlık yazısı.

6-   Mülkiyeti Belediyemize ait, Yenikent Mh. 3472 ada 1 parselde kayıtlı 5.624,12 m² yüzölçümlü taşınmazın bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilmesi amacıyla 29 (yirmi dokuz) yıla kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   Mülkiyeti Belediyemize ait olan Paşa Mah. 12941 ada 19 ve 20 nolu parsellerin üzerinde bulunan taşınmazların korunması,bölgedeki tarihi yapıların varlıklarının devam ettirilmesi ve halkın kullanımına açılması amaçlanarak; 29 (yirmi dokuz) yıla kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Ender Sokak ve tapunun 18N-2D-2A pafta no, 10209 ada, 3 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

9-   Eskişehir ili Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kıbrıs Caddesi-Nehir Sokak ve tapunun 19 N-3A pafta no, 9039 ada 4 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

10-   Akçağlan Mahallesi, 20N 4d pafta, 12936 ( eski 58 ) ada, 6 (eski 19) parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

11-   75. Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18R 3a- 18 R 4b pafta, 17136 ada, 1 parsel ile kuzey batı köşesinde yer alan tapulama harici alana ilişkin Başkanlık yazısı.

12-   Huzur Mahallesi, 19N 2a pafta, 16211 ada, 18 parsele ilişkin Başkanlık yazısı

13-   Sümer Mahallesi, 19M 1a pafta, 17401  ada, 1 parsel ile Büyükdere Mahallesi, 19M 4b – 19M 1c pafta, 16589 (eski 1534) ada, 1 ( eski 40) parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

14-   Karacaşehir  Mahallesi, 18 K 2a- 18K 2b- 18K 2c- 18K 2d paftalarına isabet eden Askeri Alana ilişkin Başkanlık yazısı.

15-   Doğankaya Mahallesi, 13954 ada, 20 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

16-   Kıravdan Mahallesi, 14269 ada, 39 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

17-   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 17/08/2020 tarih ve        E.172882  sayılı yazısına istinaden; Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzün yönetmelik taslağında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görüş ve değerlendirmelerine  uygun olarak  yapılan değişiklikler ile ilgili Başkanlık yazısı.

71 Evler Revizyonu (18.Madde Uygulaması) 19.08.2020

İHALE İLANI 04.08.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin

Cinsi

Kiralama

Süresi

Basılı

Evrak Bedeli (TL)

Kira Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geç. Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi-Çankaya Cad kesişiminde bulunan parkta

Büfe

3 Yıl

100,00₺

1.035,17 ₺ (Aylık)

 

37.266,12 ₺ (3 Yıllık)

1.117,98 ₺

18.08.2020

10:10

2

Ihlamurkent Mah. Kartopu Caddesi –Adalet Caddesi kesişiminde bulunan parkta

Büfe

3 Yıl

100,00₺

1.035,17 ₺ (Aylık)

37.266,12 ₺ (3 Yıllık)

1.117,98 ₺

18.08.2020

10:15

 

3

12835 ada, 1 parsel

Orta Mahalle Çürük Hoca Sokak Cam Seramik Sanatları Çarşısı Zemin Kat No:18/D

İşyeri

3 Yıl

100,00₺

1.650,00 ₺ (Aylık)

 

59.400,00 ₺ (3 Yıllık)

 

1.782,00 ₺

18.08.2020

10:20

 

4

Orhangazi Mahallesi, Aslantaş-Kocabey Sokak  kesişiminde park alanında yer alan 1 Nolu Alan

Baz istasyonu için ayrılan yer (59,50 m2 )

3 Yıl

100,00₺

58.151,69₺ (Yıllık)

174.455,07 ₺ (3 Yıllık)

5.233,65 ₺

18.08.2020

10:25

 

5

Orhangazi Mahallesi, Aslantaş-Kocabey Sokak  kesişiminde park alanında yer alan 2 Nolu Alan

Baz istasyonu için ayrılan yer (59,50 m2 )

3 Yıl

100,00₺

58.151,69₺  (Yıllık)

174.455,07 ₺ (3 Yıllık)

5.233,65 ₺

18.08.2020

10:30

 

6

Orhangazi Mahallesi, Aslantaş-Kocabey Sokak  kesişiminde park alanında yer alan 3 Nolu Alan

Baz istasyonu için ayrılan yer (117,80 m2)

3 Yıl

100,00₺

61.903,41₺  (Yıllık)

185.710,23 ₺ (3 Yıllık)

5.571,30 ₺

18.08.2020

10:35

7

12802 ada, 6 parsel

Dede Mah. Usta Ayaz Sokak No:25

 

Avlulu, 2 katlı, 240 m², Tescilli Ahşap Yapı

 

 

3 Yıl

100,00₺

1.500,00 ₺  (Aylık)

54.000,00 ₺

(3 Yıllık)

1.620,00 ₺

18.08.2020

10:40

8

13432 ada 6 parsel

Gökmeydan Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı C1/C2 Blok

1. Bodrum Kat No:29

İşyeri-Garaj

3 Yıl

100,00₺

1.700,00 ₺  (Aylık)

61.200,00 ₺ (3 Yıllık)

 

1.836,00 ₺

18.08.2020

10:45

 

9

13432 ada 6 parsel

Gökmeydan Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı B1/B2 Blok 1. Bodrum Kat No:20

Garaj

(50 m² lik bölümü)

3 Yıl

100,00₺

250,00 ₺  (Aylık)

9.000,00 ₺ (3 Yıllık)

270,00 ₺

18.08.2020

10:50

 

10

Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi, Altay Caddesi ve Gökçekaya sokakları arasında kalan park alanı

Çay ocağı ve WC

(Mevcut vagonun; söz konusu alanda idarenin belirlediği yerde ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılan her birinin alanı 15 m² yi geçmeyen 1 adet çay ocağı ve WC yapılarak işletilmesi)

3 Yıl

100,00₺

24.000,00 ₺  (Yıllık)

72.000,00 ₺ (3 Yıllık)

 

2.160,00₺

18.08.2020

10:55

 

11

17166 ada 1 parsel

75. Yıl (Sultandere) Mahallesi, Selami Vardar Bulvarı,

Tarla

(2351,15 m² lik bölümü)

3 Yıl

100,00₺

1.500,00 ₺  (Aylık)

54.000,00 ₺

(3 Yıllık)

1.620,00₺

18.08.2020

11:00

 

 

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-    İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-    Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-    Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-    Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-    Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-    Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-    İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-    Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya    sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti   ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

2020 Temmuz Ayı Meclis Gündem Maddeleri 26.06.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17.30’da yapılacak olan Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantıları 7’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı, Çolpan Sokak No : 1 adresinde bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezinde toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-  Üç kişilik Belediye Encümen Üyeliği Seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   İmar Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Hukuk Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Parklara İsim Verilmesi Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   İçkili Yerler Tespit Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

9-    Tunceli  İli  Pertek  Belediyesinin 10/01/2020 tarih ve 17527916 - 105.04-E.37 sayılı yazısı  ekinde gönderilen, Tunceli  İli  Pertek  Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Pertek Belediyesinin “Kardeş Belediye” olmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) fıkrası gereğince, Pertek Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

10-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Gençlik Bulvarı ve tapunun 19 M-1C pafta no, 16587 (eski 1535) ada, 14 (eski 49) parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

11-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Erenköy Mahallesi, Sevinç Caddesi-Güzelcan Sokak ve tapunun 19 N-2B pafta no, 16515 ada, 9 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

12-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Yanartaş-Işıltı Sokak ve tapunun 19 O-4C pafta no, 6000 ada, 41 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.                           

13-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Alanönü Mahallesi, Hicri Sezen Caddesi-Arapdede Sokak ve tapunun 20 N-4C pafta no, 919 ada, 27 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

14-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gökmeydan Mahallesi, Faruk Şükrü- Şehit Öğretmen Mustafa Çoşkun Sokak ve tapunun 20 N-3D pafta no, 13452 ada, 25 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

15-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Çelebican-Yazıören Sokak ve tapunun 19 O-1B pafta no, 10726 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

16-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kartopu Caddesi-Kavacık-Kayıboyu Karadeniz Sokak ve tapunun 19 N-4C pafta no, 3878 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

17-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Mine-Güneli Sokak ve tapunun 19 O-3A pafta no, 9728 ada, 5 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

18-    Emek Mahallesi, 19 O 4d- 19 N 3c pafta, 2. Arabacılar ve Albayrak Bulvarları kesişiminde bulunan park alanı ile 71 Evler Mahallesi, 18 O 2a- 19 O 3d pafta, 9691 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

19-    75. Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 2d pafta, 3. Caddeye cepheli otopark alanlarına ilişkin Başkanlık yazısı.

20-    Türkmentokat Mahallesi, 464 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

21-    Paşa Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12935 ada, 8 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

22-    75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 3c ve 18 R 4d paftalarına isabet eden Enerji İletim Hattına ilişkin Başkanlık yazısı.

23-    Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği bünyesinde bulunan 26 VD 949 plakalı cenaze taşıma aracının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılabilmesinin sağlanması amacıyla ilgili kurumla sözleşme yapılması için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

24-   Müdürlükler arası ödenek aktarması ile ilgili Başkanlık yazısı.

25-   Odunpazarı Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısı.

26-   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, III sayılı memur kadro değişikliği cetvellerinde belirtilen memur kadrolarının memur kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

27-    31 Temmuz -03 Ağustos 2020 tarihlerindeki Kurban Bayramında Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından kurbanlık kabulü, kurbanlık bedellerine ait şartlı bağışların kabulü; bunların kesimi ve bu bağışların aşevimizdeki ihtiyaç sahipleri yararına kullanılması ile ilgili Başkanlık yazısı.

28-    Belediyemiz bünyesinde Belediye Polikliniği kurulması ile ilgili Başkanlık yazısı.

29-   5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesinde yer alan düzenleme gereğince kurulan Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinde verilen hizmete her yıl rutin olarak kreşlerin bakım, onarım işleri nedeniyle 2 hafta ara verilmektedir. Yine, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi döneminde alınan tedbirler nedeni ile kreşlerimizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kreşlerimizde hizmet verilemeyen dönemlerde ve afet, deprem, salgın hastalık vb. gibi olağanüstü hallerin gerçekleşmesi halinde kreş ücretlerinin alınmaması hususunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

30-   Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait yönetmelikte müdürün görev ve yetkilerinin yönetmeliğe ilave edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

31- Odunpazarı Belediyesi sınırlarında bulunan cadde üzeri bina duvarlarında ve Belediyemiz tasarrufundaki parklarda kurulu ATM cihazları kent estetiğini bozmaktadır. Müteşebbis tarafından 200 adete kadar ATM cihazının 50 noktaya kadar toplanarak kent estetiğine uygun yapılar oluşturularak Yap-İşlet-Devret modeli ile kiraya verilmesi veya müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için 10 yılı geçmemek kaydı ile kullanım hakkının tanınması için 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı  Av.Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. 

32-    Cunudiye Mahallesi 2566 ada 13 parselinde kayıtlı 11.501,82 m² yüzölçümlü taşınmazda 76165/1150182 (761,65 m²) hisse Belediyemiz adına kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanına isabet etmektedir. Söz konusu taşınmazda bulunan Belediyemize ait hisse okul alanı olarak kullanılmak üzere tahsisi ve amacı dışında kullanıldığı takdirde ilgili idareye geri dönmesi şartıyla Maliye Hazinesi adına tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

33-    Koronavirüs  Önlemleri Kapsamında İşyeri Kiracılarımızın Durumu ile ilgili Başkanlık yazısı.

34-    Odunpazarı Belediyesinin 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı.

İHALE İLANI 22.06.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a. maddesi  gereğince Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli

TL

Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi

İhale Saati

71 Evler

16795

95

1.688,26

Arsa

Ayrık Nizam 8 Kat Ticaret Alanı

Taks 0,25 Kaks 2,00

3.376.520,00

101.295,60

07.07.2020

10:30

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur. 

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 05.06.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi ve 43 Maddenin ikinci fıkrası gereğince Pazarlık Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli

TL

Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Mamuca

9590

18

244,00

Arsa

Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı

145.600,00

4.368,00

16.06.2020

10:30

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Metruk ve Harabe Yapı Hakkında Bilgilendirme 02.06.2020

İHALE İLANI 20.05.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli

TL

Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Mamuca

9590

18

244,00

Arsa

Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı

145.600,00

4.368,00

02.06.2020

10:30

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

 

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İhale İlanı 08.04.2020

THK Genel Başkanlığınca Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi No:21 D:14 (629 ada, 27 nolu parsel 26 bb) adresinde yer alan “mesken” vasıflı taşınmazın  satılmasına karar verilmiştir.

İhale İlanı

İdari Şartname

Teklif Mektubu Örneği Yer Görme Belgesi

İhale Şartnamesi


İHALE İLANI 02.03.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 Madde 1-1 İşin Adı:  Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi, Altay Caddesi ve Gökçekaya sokakları arasında kalan 1/1000 ölçekli imar planında park alanına isabet eden kısımla ilgili 06.09.2019 tarih  ve 16/167 sayılı Meclis Kararı gereğince; söz konusu alanın peyzaj, bakım onarım, tadilat ve yapım işleri karşılığında 10 yıllığına yap-işlet –devret modeli ile verilmesine ilişkin belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması işi.

1.2-İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre kiraya verilmesi için; Odunpazarı Belediyesinden hiçbir ücret talep etmeden; ihale dosyası eki proje ve şartnamelere uygun prefabrik binaların (Kafeterya+WC) yapılarak, 4.900,00 m² alanın peyzaj, bakım onarım, tadilat ve yapım işleri karşılığında aylık belirlenen kira bedeli üzerinden 10 yıllığına kafeterya olarak işletilmesi.

- Prefabrik yapı ve Peyzaj bakım onarım bedeli: 182.457,50 TL(Yüz Seksen İki Bin Dört Yüz Elli Yedi Türk Lirası Elli Kuruş) Yapım İşleri Yaklaşık Maliyeti belirlenmiştir.

- Muhammen kira Bedeli : 3.100,00TL/ay(Üç Bin Yüz Türk Lirası Sıfır Kuruş) olup; kira bedeli üzerinden artıma yapılarak ihale edilmesi.

1.3-İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Bilgileri:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214                Fax No:0 222 227 96 07

1.4-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası Emlak ve İstimlâk Servisi 2.Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.5-İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. ( Beş Yüz  Türk Lirası) dır.

1.6-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.7-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 2-Muhammen Bedel:

Aylıkmuhammen kira bedeli 3.100,00 TL (Üç Bin Yüz Türk Lirası Sıfır Kuruş)olup, ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1-İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda19.03.2020 tarihinde, saat:10:30’daOdunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2-İstekliler ihale dosyalarını 19.03.2020 tarihinde Perşembe günü Saat 09.30’a kadar Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.4- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.5- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.6- İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4-Yapım Ve İşletme Süresi:

4.1-Peyzaj, Bakım Onarım, Tadilat Ve Prefabrik Kafeterya Yapım Süresi:60(altmış) takvim günüdür.

4.2-İşletme Süresi, İnşaat Yapım Süresi bitimi veya Geçici Kabul tarihinden itibaren 10 (On) yıldır.

Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1-Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

5.3-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10-Şekli Ve İçeriği Şartname Belirtilen Geçici Teminat :

a-       Peyzaj, bakım onarım, tadilat ve prefabrik kafeterya Yapım Bedelinin %3’ü olan: 5.473,73 TL. ( Beş Bin Dört Yüz Yetmiş Üç Türk Lirası Yetmiş Üç Kuruş) ( İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b-       10 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 11.160,00 ( On Bir Bin Yüz Atmış Türk Lirası ) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12-İhale dosyası satın alındığına dair belge.( Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.14-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.15-Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.16-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.17-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.18-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

2020 Mart Ayı Meclis Gündem Maddeleri 27.02.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi uyarınca;  02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karatepe, Kireç, Çavlum, Kargın ve Yörükkırka Mahalleleri için talep edilen, bilirkişilerin muhtarlıktan alınan bilgiler doğrultusunda; Orman Kadastrosu ve 2/B madde uygulamasında görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasfına haiz 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek bilirkişi seçilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   Mülkiyeti Belediyemize ait Mamuca 9590 ada, 18 parsel 244,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

3-   Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 81/A (Hamamyolu Köprüsü altında bulunan) taşınmazın, kadınların sosyal ve ekonomik platformda aktif olarak yer edinmeleri ve el emeği göz nuru eserlerini satabilmeleri için, Belediyemiz sınırları içinde bulunan Kadın El Sanatları üreticilerine tahsis edilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38. maddeleri gereğince; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT' a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

4-   Mülkiyeti Belediyemize ait Akarbaşı Mahallesi 13349 ada, 3 parsel, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8. maddesi uyarınca; Belediyemizin vadesi geçen ve 7020 ile 7143 sayılı Kanunlara göre taksitlendirilmiş ecrimisil borçlarına karşılık mahsup yapılacağından,          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.                   

5-   Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yıl Kutlaması için oluşturulan logonun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n maddesi gereğince kabul edilmesi ve 2020 yılı süresince; Belediyemizin tüm etkinlik program ve yazışmalarında kullanılması ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Kıbrıs Caddesi-Menekşegiller Sokak ve tapunun 19 N-3B pafta no, 8220 ada, 8 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kıbrıs Caddesi-Güllüdere Sokak ve tapunun 19 N-3A pafta no, 9038 ada, 20 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

8- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Kaplanlı Caddesi ve tapunun 19 M-3A-4B pafta no, 5412 ada, 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

9-Erenköy Mahallesi, 19 N 2b pafta, 16523 ada, 13-14-15 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

10-Gündoğdu (Karacahüyük) Mahallesi, 19 O 2a pafta, 5723 ada, 5-6 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

11-Karapazar Mahallesi, 12 pafta, 1588-1589 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

12- 75.Yıl (Kanlıpınar) Mahallesi, 18 R 4d pafta, 184 ada, 1 parselde yer alan trafo alanının kaldırılması ile 3 adet trafo alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. 

İHALE İLANI 16.02.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a)       Adresi                                 : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 250 21 40 – 133 Faks: 

c)       Elektronik posta adresi    : erdemdemiroz@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer    : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

 

2- İhalenin Konusu: Odunpazarı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 26ODU 030 plakalı Caterpiller CB54 B 2017 model asfalt silindirinin satış işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre satılması  için 28.01.2020 Tarih  ve 99  sayılı Encümen Kararına istinaden  Muhammen Bedeli 219.775,00TL üzerinden artırma yapılmak suretiyle ihale edilecektir.

İli                                            : Eskişehir

İlçesi                                      : Odunpazarı

Muhammen Bedel             : 219.775,00 TL

Geçici Teminat                    : 6.593,25TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati           : 27.02.2020 Perşembe günü saat 11.00

 

SIRA NO

CİNSİ

MODELİ 

MARKASI/TİPİ

MOTOR/ŞASE NO

KULLANIM DURUMU

BULUNDUĞU YER

1

Asfalt Silindiri

2017

Caterpillar CB54B

C4E33797 / CATCB54BVS4P00276

342,5 Saat

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi

3- Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin Adresleri Ve Görülebileceği Saatler:

Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvar Fen İşleri Şantiyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde, hafta içi mesai saatlerinde görülebilir.

4- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye Katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı İşleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)

2-Nüfus Cüzdan Sureti (e-devlet çıktısı geçerlidir)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge

7-Gerçek Kişinin Eskişehir Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge

8-Tüzel kişiliğin Eskişehir Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)      ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

9- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvar Fen İşleri Şantiyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine yatırılan 100,00TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10- Özel Hükümler

a)       Araç satın alanların %30 oranındaki geçici teminat tutarı, şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıtanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzere geri verilir.

b)       Araç ile ilgili olarak KDV dâhil her çeşit resim harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup; yerinde tesliminde doğan yükleme, boşaltma ve taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler alıcıya aittir.

c)       Verilen teklifler sonunda eşya/araç en yüksek bedeli verene satılır. Satış bedeli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil olunur. Bedelin tahsilinden sonra 5 gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.

d)       Şartnamenin 10.Maddesinin 2.Paragrafı uyarınca 'Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir yazılır.

e)       Şartnamenin 12.Maddesinin son paragrafı uyarınca taşınır mal bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içerisinde teslim alınmaz ise, idare bunları müşteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir.

11- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

2019 Yılı Bütçe Uygulama Eşitlik Raporu 14.02.2020

18.Madde Uygulaması 12.02.2020

2020 Şubat Ayı Meclis Gündem Maddeleri 30.01.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesine istinaden, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantıları 3’üncü birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Satış Müdürlüğü’nün 09/01/2020 tarih ve E.1668 sayılı yazısı uyarınca; Amme alacağı tahsili için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90’ıncı ve 91’inci maddeleri gereğince oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere; Bir Asil ve Bir Yedek Meclis üyesinin seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2- 01.10.2019 tarih ve 17/181 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.     

3-Zonguldak  İli  Bakacakkadı  Belediyesinin 27/12/2019 tarih ve 68609210 - 105.04-E.933 sayılı yazısı  ekinde gönderilen, Zonguldak  İli  Bakacakkadı  Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Bakacakkadı Belediyesinin “Kardeş Belediye” olmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek için; 5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) fıkrası gereğince, Bakacakkadı Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-Orta Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12840 (eski 935) ada, 18 (eski 30) parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

5-Deliklitaş Mahallesi, 20 N 4d pafta, 13650 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

6- Karacaşehir Mahallesi, 18 K 2c-18 K 2d paftada yer alan yaklaşık 2,5 hektarlık alana ilişkin Başkanlık yazısı.

7- 75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 19 P 3d-19 P 4c pafta, 137 ada, 7 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

8- İçkili yerler bölgesinin belirlenmesi ile ilgili tespit raporuna ilişkin Başkanlık yazısı.

İHALE İLANI 24.01.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin

 Cinsi

Kiralama

Süresi

Basılı

Evrak Bedeli (TL)

Kira Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geç. Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Orta Mahallesi, Çürük Hoca SokakCam Seramik Sanatları Çarşısı Zemin Kat No:18/F

İş Yeri

3 Yıl

100,00

1.600,00

(Aylık)

57.600,00

(3 Yıllık)

1.728,00

04.02.2020

10:10

2

Emek Mahallesi, Ertaş CaddesiŞehit Uzman Çavuş Yüksel Gül Parkı

ATM Yeri

3 Yıl

100,00

20.060,83

(Yıllık)

60.182,49

(3 Yıllık)

1.805,47

04.02.2020

10:20

3

Sultandere Mahallesi, Günsazak caddesi, Pazar yerinin önünde bulunan İşyeri

İşyeri

3 Yıl

100,00

550,00

(Aylık)

19.800,00

(3 Yıllık)

594,00

04.02.2020

10:30

4

İmişehir Mahallesi, 628 parselde bulunan yapının Unlu Mamüller İşletmesi

Unlu Mamüller

3 Yıl

100,00

770,00

(Aylık)

27.720,00

(3 Yıllık)

831,60

04.02.2020

10:40

5

Ihlamurkent Mahallesi, Nilüfer Caddesi Atadan Sokak kesişimi bulunan Çay Ocağı

Çay Ocağı

3 Yıl

100,00

1.000,00

(Aylık)

36.000,00

(3 Yıllık)

1.080,00

04.02.2020

10:50

 

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-    İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-    Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-    Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-    Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-    Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-    Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-    İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-    Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya    sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti   ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 08.01.2020

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       İhalenin Yapılacağı yer: Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Ve 43. Maddeleri gereği pazarlık usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden, belirtilen sürelerde kiraya verilecektir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Basılı

Evrak Bedeli (TL)

Kira Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Vişnelik Mah Dr Sadık Ahmet Cad. TEE Parkı içerisinde

ATM cihaz yeri

3 Yıl 

100,00

24.000,00 TL (Yıllık)

72.000,00

2.160,00 TL

16.01.2020

11.00

2

Orta Mahallesi Çürükhoca Sokak No:18/15

(Cam Seramik Sanatları Çarşısı 1.Kat)

Dükkan

(20,40 m2)

3 Yıl 

100,00

850,00 TL

(Aylık)

30.600,00

918,00 TL

16.01.2020

11.05

3

Vadişehir Mahallesi Tekinalp Caddesi-Ender Sokak kesişimi

Büfe

3 Yıl 

100,00

15.487,72 TL

(Aylık)

557.557,92

16.726,74 TL

16.01.2020

11.10

 

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-    İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-    Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-    Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-    Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-    Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-    Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-    İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-    Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya    sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti   ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 08.01.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Madde 1-1 İşin Adı:  Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi, Altay Caddesi ve Gökçekaya sokakları arasında kalan 1/1000 ölçekli imar planında park alanına isabet eden kısımla ilgili 06.09.2019 tarih  ve 16/167 sayılı Meclis Kararı gereğince; söz konusu alanın peyzaj, bakım onarım, tadilat ve yapım işleri karşılığında 10 yıllığına yap-işlet –devret modeli ile verilmesine ilişkin belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması işi.

1.2-İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 49. Ve 43. Maddeleri gereği Pazarlık Usulüne göre kiraya verilmesi için; Odunpazarı Belediyesinden hiçbir ücret talep etmeden; ihale dosyası eki proje ve şartnamelere uygun prefabrik binaların (Kafeterya+WC) yapılarak, 4.900,00 m² alanın peyzaj, bakım onarım, tadilat ve yapım işleri karşılığında aylık belirlenen kira bedeli üzerinden  10 yıllığına kafeterya olarak işletilmesi.

- Prefabrik yapı ve Peyzaj bakım onarım bedeli: 182.457,50 TL (yüz seksen iki bin dört yüz elli yedi Türk Lirası Elli Kuruş) Yapım İşleri Yaklaşık Maliyeti belirlenmiştir.

- Muhammen kira Bedeli : 5.150,00TL/ay (Beş bin yüz elli Türk Lirası Sıfır Kuruş) olup; kira bedeli üzerinden artıma yapılarak ihale edilmesi.

1.3-İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Bilgileri:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214                Fax No:0 222 227 96 07

1.4-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası Emlak ve İstimlâk Servisi 2.Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.5-İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. ( Beş Yüz  Türk Lirası) dır.

1.6-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.7-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 2-Muhammen Bedel:

Aylıkmuhammen kira bedeli 5.150,00 TL (Beş bin yüz elli Türk Lirası sıfır Kuruş)olup, ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1-İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda16.01.2020 tarihinde, saat:10:30’daOdunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2-İstekliler ihale dosyalarını 16.01.2020  tarihinde Perşembe günü Saat 10.30’a kadar Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.4- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.5- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.6- İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4-Yapım Ve İşletme Süresi:

4.1-Restorasyon Yapım Süresi:180 (yüz seksen) takvim günüdür.(6 Ay)

4.2-İşletme Süresi, Restorasyon Yapım Süresi bitimi veya Geçici Kabul tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1-Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

5.3-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10-Şekli Ve İçeriği Şartname Belirtilen Geçici Teminat :

a-       Peyzaj, bakım onarım, tadilat ve prefabrik kafeterya Yapım Bedelinin %3’ü olan: 5.473,73 TL. ( Beş bin dört yüz yetmiş üç Türk Lirası Yetmiş üç Kuruş) ( İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b-       10 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 18.540,00 ( On sekiz bin beş yüz kırk Türk Lirası ) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12-İhale dosyası satın alındığına dair belge.( Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.14-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.15-Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.16-İstenen belgeler 2019 yılında alınmış(imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.

5.17-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.18-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.19-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 27.12.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1-1 İşin Adı:  Mülkiyeti belediyemize ait Akcami Mahallesi 12887 ada 12-13 parsellerde bulunan taşınmazın 04.07.2019 tarih ve 14/149 sayılı Meclis Kararı ile tarihi dokunun ve kültürel kimliğin korunup restorasyonunun yapılarak, 25(yirmi beş) yıl süre ile kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesi’ne devredilmesi işi.

1.2-İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

Odunpazarı Belediyesi mülkiyetine kayıtlı Akcami Mahallesi, 12887 ada, 12-13 nolu parselde bulunan (89,79+151,53) 241,32 m² arsa üzerinde Zemin kat alanı 181,30m2 Ara kat alanı 158,90m2 ve 1.kat alanı 114,58m² olan binanın Tarihi dokunun ve Kültürel Kimliğin korunup restorasyonunun yapılarak  müze olarak kullanılmak üzere 25 (Yirmi beş) yıl süre ile kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve bu süre sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. VE 43. Maddeleri gereğince pazarlık Usulü ile aylık kira bedelinden artırma yapılmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

Tespit edilen muhammen bedel aylık kira bedeli 750,00TL  (Yedi yüz elli Türk Lirası sıfır Kuruş).

Restorasyon Tahmini Yapım Bedeli: 2.079.878,81TL ( İki milyon yetmiş dokuz bin sekiz yüz yetmiş sekiz Türk Lirası seksen bir kuruş)

1.3-İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Bilgileri:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214                Fax No:0 222 227 96 07

1.4-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Servisi Belediye Hizmet Binası 2.Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.5-İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. ( Beş Yüz  Türk Lirası) dır.

1.6-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.7-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 2-Muhammen Bedel:

Aylık kira bedeli 750,00 TL (Yedi yüz elli Türk Lirası sıfır Kuruş)olup, ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1-İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda07.01.2020 tarihinde, saat:10:30’daOdunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2-İstekliler ihale dosyalarını 07.01.2020 tarihinde Salı günü Saat 10.30’a kadar Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Kkomisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.4- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.5- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.6- İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4-Yapım Ve İşletme Süresi:

4.1-Restorasyon Yapım Süresi:300 (Üç Yüz) takvim günüdür.(10 Ay)

4.2-İşletme Süresi, Restorasyon Yapım Süresi bitimi veya Geçici Kabul tarihinden itibaren 25 (Yirmi Beş) yıldır.

Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1-Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

5.3-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10-Şekli Ve İçeriği Şartname Belirtilen Geçici Teminat :

a-       Yaklaşık Restorasyon Yapım Bedelinin %3’ü olan: 62.396,36 TL. ( Altşım İki Bin üç yüz doksan altı Türk Lirası Otuz altı Kuruş ) ( İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b-       25 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 6.750,00 ( Altı Bin yedi yüz elli Türk Lirası ) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12-İhale dosyası satın alındığına dair belge.( Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.14-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.15-Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.16-İstenen belgeler 2019 yılında alınmış(imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.

5.17-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.18-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.19-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

5.20- Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

İstekli tarafından restorasyon yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri, diploma sureti, oda kayıt belgesi ve teknik personel taahhütnamesini ihale dosyasında İdareye sunulacaktır. İstekli sözleşme imzalama aşamasında, noter tasdikli teknik personel taahhütnamesini İdareye verecektir.

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

1 adet

En az 5 yıl deneyimli

 

5.21- Benzer İş Deneyimi:

İhaleye katılacak isteklilerin veya alt yüklenicilerinin ya da restorasyon işini yaptıracağı firmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde belirtilen Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesinde yer alması gerekmektedir. İhale dosyasında konuya ilişkin belgelerin yer alması zorunludur.(Alt yüklenici veya restorasyon işini yaptıracağı firma ile yapılan taahhütnamenin ihale dosyasında bulunması zorunludur.)

İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2020 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri 27.12.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesi uyarınca; 02 Ocak 2020 Perşembe günü saat 17.30’da yapılacak olan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantıları 1’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   2020 Yılı  Meclis toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık  yazısı.              

2-   2020 Yılı için Belediye Meclisinin Tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   2020 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına  Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; "Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis kararı ile yapılır" denildiğinden boş memur kadro değişikliği cetvellerinde yer alan kadroların kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2020 mali yılı içinde (01.01.2020-31.12.2020) tarihleri arasında ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   Belediyemiz 2020 Yılı Gelir Tarifesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünde yer alan 9.2.1 kodlu Proje onay, peyzaj düzenleme ücretinin (birim m2), 4,00-TL olan bedelinin revize edilerek 1,17-TL olarak belirlenmesi ve 9.2.2. kodlu Peyzaj proje uygunluk bedelinin (birim m2) 4,00-TL olan bedelinin de revize edilerek 1,17-TL olarak belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

9-   Paşa Mahallesi 12932 ada 2 parsel ¼ hisse 44,57 m² miktarlı taşınmaz mülkiyeti Belediyemize ait olup, 1/1000 ölçekli imar planında meydana isabet etmektedir. 5216 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince; Büyükşehir Belediyesi  Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) bendi gereği meydanların  yapım, bakım ve onarım sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğundadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi uyarınca; söz konusu   ¼ hisseninBüyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına bedelsiz devri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

10-   Belediyemize ait Sevinç Mahallesinde 15562 ada,  7 ve 8 parsel üzerinde bulunan taşınmazın "GÖÇ KAMPÜSÜ PROJESİ" kapsamında kullanım, bakım ve işletme sorumluluğunun  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c ve 76. maddelerine istinaden;  5 (beş) yıl süre ile "Eskişehir Anadolu Rotary Kulübü"ne tahsis edilmesi hususunda, Belediye Başkanı   Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

11-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Halk Caddesi-Sümbülcük Sokak ve tapunun 19 M-3D pafta no, 5536 ada, 15 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

12-   Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tabirinin değiştirilerek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olması ile ilgili Başkanlık yazısı.

13-   Gökmeydan ile Yıldıztepe/Büyükdere Pazar Yerlerinin yeni yerlerine kurulmasına ile ilgili Pazar Yerleri Komisyonu Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı.

14-   Rusya Federasyonu Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti Karaçayevsk Şehri Belediye Başkanlığının 13/09/2019 tarih ve 1656 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz ile Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Karaçayevsk Belediyesi arasında karşılıklı kardeşlik münasebetleri ve işbirliği çerçevesinde kültür, ticaret, yatırım ve turizmin gelişmesi vb. alanlarda işbirliği yapabilmek için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p) fıkrası gereğince; Karaçayevsk Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

15-   01.10.2019 tarih ve 17/179 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

16-   01.10.2019 tarih ve 17/183 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

17-   01.10.2019 tarih ve 17/188 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

18-   01.10.2019 tarih ve 17/189 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

19-   01.10.2019 tarih ve 17/191 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, İmar Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

20-   01.10.2019 tarih ve 17/192 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

21-   01.10.2019 tarih ve 17/193 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

22-   01.10.2019 tarih ve 17/194 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

23-   01.10.2019 tarih ve 17/200 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

24-   01.10.2019 tarih ve 17/201 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

25-   01.10.2019 tarih ve 17/202 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediye Tiyatro Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

26-   01.10.2019 tarih ve 17/203 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

İHALE İLANI 20.12.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Basılı

Evrak Bedeli (TL)

Kira Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Orhangazi Mah. Kütahya yolu -Kırmızılale sok. Bahar Parkı içerisinde

ATM cihaz yeri

3 Yıl 

100,00

15.100,00 TL (Yıllık)

45.300,00

1.359,00 TL

02.01.2020

11.00

2

Vişnelik Mah Dr Sadık Ahmet Cad. TEE Parkı içerisinde

ATM cihaz yeri

3 Yıl 

100,00

24.000,00 TL (Yıllık)

72.000,00

2.160,00 TL

02.01.2020

11.10

3

Orta Mahallesi Çürükhoca Sokak No:18/15

(Cam Seramik Sanatları Çarşısı 1.Kat)

Dükkan

(20,40 m2)

3 Yıl 

100,00

850,00 TL

(Aylık)

30.600,00

918,00 TL

02.01.2020

11.15

4

Vadişehir Mahallesi Tekinalp Caddesi-Ender Sokak kesişimi

Büfe

3 Yıl 

100,00

15.487,72 TL

(Aylık)

557.557,92

16.726,74 TL

02.01.2020

11.20

5

Vadişehir Mahallesi Pınarbaşı Sokak–Bamsi Sokak kesişimi

Büfe

3 Yıl 

100,00

1.206,83 TL

(Aylık)

43.445,88

1.303,38 TL

02.01.2020

11.25

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-    İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-    Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-    Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-    Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-    Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-    Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-    İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-    Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya    sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti   ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

 

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 20.12.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1-1 İşin Adı:  Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi, Altay Caddesi ve Gökçekaya sokakları arasında kalan 1/1000 ölçekli imar planında park alanına isabet eden kısımla ilgili 06.09.2019 tarih  ve 16/167 sayılı Meclis Kararı gereğince; söz konusu alanın peyzaj, bakım onarım, tadilat ve yapım işleri karşılığında 10 yıllığına yap-işlet –devret modeli ile verilmesine ilişkin belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması işi.

1.2-İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre kiraya verilmesi için; Odunpazarı Belediyesinden hiçbir ücret talep etmeden; ihale dosyası eki proje ve şartnamelere uygun prefabrik binaların (Kafeterya+WC) yapılarak, 4.900,00 m² alanın peyzaj, bakım onarım, tadilat ve yapım işleri karşılığında aylık belirlenen kira bedeli üzerinden  10 yıllığına kafeterya olarak işletilmesi.

- Prefabrik yapı ve Peyzaj bakım onarım bedeli: 182.457,50 TL (yüz seksen iki bin dört yüz elli yedi Türk Lirası Elli Kuruş) Yapım İşleri Yaklaşık Maliyeti belirlenmiştir.

- Muhammen kira Bedeli : 5.150,00TL/ay (Beş bin yüz elli Türk Lirası Sıfır Kuruş) olup; kira bedeli üzerinden artıma yapılarak ihale edilmesi.

1.3-İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Bilgileri:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214                Fax No:0 222 227 96 07

1.4-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası Emlak ve İstimlâk Servisi 2.Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.5-İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. ( Beş Yüz  Türk Lirası) dır.

1.6-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.7-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 2-Muhammen Bedel:

Aylıkmuhammen kira bedeli 5.150,00 TL (Beş bin yüz elli Türk Lirası sıfır Kuruş)olup, ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1-İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda02.01.2020 tarihinde, saat:10:30’daOdunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2-İstekliler ihale dosyalarını 02.01.2020  tarihinde Perşembe günü Saat 09.30’a kadar Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.4- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.5- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.6- İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4-Yapım Ve İşletme Süresi:

4.1-Restorasyon Yapım Süresi:180 (yüz seksen) takvim günüdür.(6 Ay)

4.2-İşletme Süresi, Restorasyon Yapım Süresi bitimi veya Geçici Kabul tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1-Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

5.3-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10-Şekli Ve İçeriği Şartname Belirtilen Geçici Teminat :

a-       Peyzaj, bakım onarım, tadilat ve prefabrik kafeterya Yapım Bedelinin %3’ü olan: 5.473,73 TL. ( Beş bin dört yüz yetmiş üç Türk Lirası Yetmiş üç Kuruş) ( İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b-       10 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 18.540,00 ( On sekiz bin beş yüz kırk Türk Lirası ) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12-İhale dosyası satın alındığına dair belge.( Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.14-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.15-Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.16-İstenen belgeler 2019 yılında alınmış(imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.

5.17-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.18-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.19-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 10.12.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1-1 İşin Adı:  Mülkiyeti belediyemize ait Akcami Mahallesi 12887 ada 12-13 parsellerde bulunan taşınmazın 04.07.2019 tarih ve 14/149 sayılı Meclis Kararı ile tarihi dokunun ve kültürel kimliğin korunup restorasyonunun yapılarak, 25(yirmi beş) yıl süre ile kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesi’ne devredilmesi işi.

1.2-İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

Odunpazarı Belediyesi mülkiyetine kayıtlı Akcami Mahallesi, 12887 ada, 12-13 nolu parselde bulunan (89,79+151,53) 241,32 m² arsa üzerinde Zemin kat alanı 181,30m2 Ara kat alanı 158,90m2 ve 1.kat alanı 114,58m² olan binanın Tarihi dokunun ve Kültürel Kimliğin korunup restorasyonunun yapılarak  müze olarak kullanılmak üzere 25 (Yirmi beş) yıl süre ile kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve bu süre sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile aylık kira bedelinden artırma yapılmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

Tespit edilen muhammen bedel aylık kira bedeli 750,00TL  (Yedi yüz elli Türk Lirası sıfır Kuruş).

Restorasyon Tahmini Yapım Bedeli: 2.079.878,81TL ( İki milyon yetmiş dokuz bin sekiz yüz yetmiş sekiz Türk Lirası seksen bir kuruş)

1.3-İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Bilgileri:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214                Fax No:0 222 227 96 07

1.4-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Servisi Belediye Hizmet Binası 2.Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.5-İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. ( Beş Yüz  Türk Lirası) dır.

1.6-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.7-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 2-Muhammen Bedel:

Aylık kira bedeli 750,00 TL (Yedi yüz elli Türk Lirası sıfır Kuruş)olup, ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1-İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda24.12.2019 tarihinde, saat:10:30’daOdunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2-İstekliler ihale dosyalarını 24.12.2019 tarihinde Salı günü Saat 09.30’a kadar Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Kkomisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.4- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.5- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.6- İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4-Yapım Ve İşletme Süresi:

4.1-Restorasyon Yapım Süresi:300 (Üç Yüz) takvim günüdür.(10 Ay)

4.2-İşletme Süresi, Restorasyon Yapım Süresi bitimi veya Geçici Kabul tarihinden itibaren 25 (Yirmi Beş) yıldır.

Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1-Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

5.3-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10-Şekli Ve İçeriği Şartname Belirtilen Geçici Teminat :

a-       Yaklaşık Restorasyon Yapım Bedelinin %3’ü olan: 62.396,36 TL. ( Altşım İki Bin üç yüz doksan altı Türk Lirası Otuz altı Kuruş ) ( İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b-       25 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 6.750,00 ( Altı Bin yedi yüz elli Türk Lirası ) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12-İhale dosyası satın alındığına dair belge.( Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.14-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.15-Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.16-İstenen belgeler 2019 yılında alınmış(imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.

5.17-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.18-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.19-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

5.20- Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

İstekli tarafından restorasyon yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri, diploma sureti, oda kayıt belgesi ve teknik personel taahhütnamesini ihale dosyasında İdareye sunulacaktır. İstekli sözleşme imzalama aşamasında, noter tasdikli teknik personel taahhütnamesini İdareye verecektir.

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

1 adet

En az 5 yıl deneyimli

5.21- Benzer İş Deneyimi:

İhaleye katılacak isteklilerin veya alt yüklenicilerinin ya da restorasyon işini yaptıracağı firmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde belirtilen Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesinde yer alması gerekmektedir. İhale dosyasında konuya ilişkin belgelerin yer alması zorunludur.(Alt yüklenici veya restorasyon işini yaptıracağı firma ile yapılan taahhütnamenin ihale dosyasında bulunması zorunludur.)

İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

İHALE İLANI 10.12.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Blok

Kat

Daire

Arsa Payı

Arsa Alanı

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Akarbaşı

2777

14

A

Zemin

3

110/10560

4.328,00

260.000,00

7.800,00

24.12.2019

11:00

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 06.12.2019

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)     Adresi:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)    Telefon ve faks numarası:Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)     İhalenin Yapılacağı yer:Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Ve 43. Maddeleri gereği pazarlık usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden, 5 yıl süreyle kiraya sürelerde kiraya verilecektir.

SIRA NO

YUZOLCUM (M²)

MAHALLE

ADA

PARSEL

YILLIK KİRA BEDELİ

MUHAMMEN BEDEL
(5 YILLIK)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

5.400,00

AŞAĞI KALABAK

-

2

145,80 ₺

729,00 ₺

21,87 ₺

10.12.2019

10.10

2

4.450,00

SEKLİCE

-

194

240,30 ₺

1.201,50 ₺

36,05 ₺

10.12.2019

10.15

3

1.700,00

AVDAN

-

725

45,90 ₺

229,50 ₺

6,89 ₺

10.12.2019

10.20

4

4.550,00

AVDAN

-

92

122,85 ₺

614,25 ₺

18,43 ₺

10.12.2019

10.25

5

2.355,00

KARAHÜYÜK

155

2

254,34 ₺

1.271,70 ₺

38,15 ₺

10.12.2019

10.30

6

12.528,00

KARAHÜYÜK

149

7

1.353,02 ₺

6.765,12 ₺

202,95 ₺

10.12.2019

10.35

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-       İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-       Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-       Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-       Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-       İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-       ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ye kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

9-       Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ye kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

9-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 03.12.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

 

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 Faks: 0 222 217 45 45

c) Elektronik posta adresi : optemizlik@odunpazari.bel.tr

d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu

 2- İhalenin Konusu:

Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde “Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi” işi

İli : Eskişehir

İlçesi : Odunpazarı

İşin Süresi : 10 yıl

Muhammen Bedel : 2.160.000,00  TL + KDV

Geçici Teminat : 64.800,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati : 19.12.2019 Perşembe günü saat 10:30

3- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale

tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)      Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerini içeren beyan,

b)      Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti, 

c)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı,

d)      İstekli adına vekalet edilmesi halinde, İstekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.

e)      Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)       İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

g)      İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

h)      İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

i)        Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge,

j)        İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k)      “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin atık listesi Ek’inde bulunan  15 01 01      kağıt ve karton ambalaj, 15 01 02           Plastik ambalaj, 15 01 03        Ahşap ambalaj, 15 01 04 Metalik ambalaj, 15 01 05 Kompozit ambalaj, 15 01 06, Karışık ambalaj, 15 01 07 Cam ambalaj kodlu atıkları toplama ve ayırmaya yetkili olduğunu gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Ambalaj  Atığı Toplama ve Ayırma Çevre Lisansı Belgesi (Tip 1) , Geçici Faaliyet Belgesi veya bu belgeleri alacağını belirtir taahhütname,

l)        İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik şartname, idari şartname, sözleşme)

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen

belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden

satış değerleri esas alınır.)

6-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.

7-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

8- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Erenköy

Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı No: 260 (Belediye Aşevi üstü) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine

yatırılan 100,00 TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

2019 Aralık Ayı Meclis Gündem Maddeleri 29.11.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesine istinaden, 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantıları 21’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-  Mülkiyeti Belediyemize ait 71 Evler Mahallesi 16795 ada, 95 parsel, 1688,26 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

2-   27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan 2020 yılına ait Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine göre, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeni yapılan parklara isim verilmesi talebi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Zonguldak İli Saltukova Belediyesinin 18/11/2019 tarih ve 29769327-258-1148 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Saltukova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Saltukova Belediyesinin "Kardeş Belediye" olunmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında sosyal kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması ve bilgi alışverişinde bulunulması için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p) fıkrası gereğince; Saltukova Belediyesi ile "Kardeş Belediye" olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Romanya Drobeta Turnu Severin Belediye Başkanlığının 12/11/2019 tarih ve 35394sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz ile Romanya'nın Drobeta Turnu Severin Belediyesiarasında karşılıklı kardeşlik münasebetleri ve işbirliği çerçevesinde iki belediye arasında eğitim,kültür, güzel sanatlar, spor ve ekonomik değişimler, ortak yönetim politikaları, yerel personelineğitimi, gençliğin gelişimi, yönetim ve ortak bölge çalışmaları, sosyal konut uygulaması vb.alanlarda işbirliği yapabilmek için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p)fıkrası gereğince; Drobeta Turnu Severin Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ve bukonularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetkiverilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Mahmudiye ile Han Belediyeleri yazılarında talep edilen ve ihtiyaç fazlası 1984 model 26 ODU 018 plaka nolu, G16 marka greyderin Han Belediyesine, 1979 model 26 ODU 019 plakalı, Champion 740 marka greyderin ise Mahmudiye Belediyesine, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi 1.fıkrası” Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.” hükmüne uygun olarak bedelsiz devredilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   Çankaya (Karapınar) Mahallesi, 19 N 3d pafta, 4304 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin Başkanlık yazısı.

8-   01.10.2019 tarih ve 17/180 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

9-   01.10.2019 tarih ve 17/182 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

10-   01.10.2019 tarih ve 17/184 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

11-   01.10.2019 tarih ve 17/185 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

12-   01.10.2019 tarih ve 17/196 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Etüd Proje Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

13-   01.10.2019 tarih ve 17/197 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

14-   01.10.2019 tarih ve 17/198 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

15-   01.10.2019 tarih ve 17/204 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

16-   01.10.2019 tarih ve 17/205 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

17-   01.10.2019 tarih ve 17/206 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

İHALE İLANI 11.11.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen tarlalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 5 yıl süreylekiraya verilecektir.

SIRA

YUZOLCUM (M²)

MAHALLE

 

BASILI

EVRAK BEDELİ (TL)

ADA

PARSEL

KİRA  BEDELİ (YILLIK)

MUHAMMEN BEDEL

(5 YILLIK)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

20.450,00

KARAPAZAR

40,00 ₺

-

493

552,15 ₺

2.760,75 ₺

82,82 ₺

26.11.2019

10:10

2

5.100,00

KARAPAZAR

40,00 ₺

-

1521

137,70 ₺

688,50 ₺

20,66 ₺

26.11.2019

10:15

3

5.400,00

AŞAĞI KALABAK

40,00 ₺

-

2

145,80 ₺

729,00 ₺

21,87 ₺

26.11.2019

10:20

4

4.450,00

SEKLİCE

40,00 ₺

-

194

240,30 ₺

1.201,50 ₺

36,05 ₺

26.11.2019

10:25

5

1.700,00

AVDAN

40,00 ₺

-

725

45,90 ₺

229,50 ₺

6,89 ₺

26.11.2019

10:30

6

4.550,00

AVDAN

40,00 ₺

-

92

122,85 ₺

614,25 ₺

18,43 ₺

26.11.2019

10:35

7

11.138,21

KİREÇ

40,00 ₺

15747

23

601,46 ₺

3.007,32 ₺

90,22 ₺

26.11.2019

10:40

8

43.440,15

KİREÇ

40,00 ₺

15713

13

2.345,77 ₺

11.728,84 ₺

351,87 ₺

26.11.2019

10:45

9

7.553,17

KİREÇ

40,00 ₺

15743

23

407,87 ₺

2.039,36 ₺

61,18 ₺

26.11.2019

10:50

10

8.990,81

KİREÇ

40,00 ₺

15747

1

485,50 ₺

2.427,52 ₺

72,83 ₺

26.11.2019

10:55

11

17.800,78

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

15691

11

1.922,48 ₺

9.612,42 ₺

288,37 ₺

28.11.2019

10:05

12

7.798,71

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

15696

2

842,26 ₺

4.211,30 ₺

126,34 ₺

28.11.2019

10:10

13

20.746,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

148

6

2.240,57 ₺

11.202,84 ₺

336,09 ₺

28.11.2019

10:15

14

9.414,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

117

5

1.016,71 ₺

5.083,56 ₺

152,51 ₺

28.11.2019

10:20

15

13.530,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

119

5

1.461,24 ₺

7.306,20 ₺

219,19 ₺

28.11.2019

10:25

16

7.704,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

124

1

832,03 ₺

4.160,16 ₺

124,80 ₺

28.11.2019

10:30

17

6.712,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

180

1

724,90 ₺

3.624,48 ₺

108,73 ₺

28.11.2019

10:35

18

7.226,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

138

1

780,41 ₺

3.902,04 ₺

117,06 ₺

28.11.2019

10:40

19

12.769,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

182

4

1.379,05 ₺

6.895,26 ₺

206,86 ₺

28.11.2019

10:45

20

6.810,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

185

2

735,48 ₺

3.677,40 ₺

110,32 ₺

28.11.2019

10:50

21

22.891,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

174

14

2.472,23 ₺

12.361,14 ₺

370,83 ₺

28.11.2019

10:55

22

13.591,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

101

2

1.467,83 ₺

7.339,14 ₺

220,17 ₺

28.11.2019

11:00

23

9.377,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

103

2

1.012,72 ₺

5.063,58 ₺

151,91 ₺

28.11.2019

11:05

24

8.326,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

126

1

899,21 ₺

4.496,04 ₺

134,88 ₺

28.11.2019

11:10

25

3.441,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

187

3

371,63 ₺

1.858,14 ₺

55,74 ₺

28.11.2019

11:15

26

12.528,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

149

7

1.353,02 ₺

6.765,12 ₺

202,95 ₺

28.11.2019

11:20

27

18.633,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

154

8

2.012,36 ₺

10.061,82 ₺

301,85 ₺

28.11.2019

11:25

28

2.355,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

155

2

254,34 ₺

1.271,70 ₺

38,15 ₺

28.11.2019

11:30

29

10.184,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

158

10

1.099,87 ₺

5.499,36 ₺

164,98 ₺

28.11.2019

11:35

30

6.199,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

104

5

669,49 ₺

3.347,46 ₺

100,42 ₺

28.11.2019

11:40

31

15.000,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

105

1

1.620,00 ₺

8.100,00 ₺

243,00 ₺

28.11.2019

11:45

32

26.907,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

105

4

2.905,96 ₺

14.529,78 ₺

435,89 ₺

28.11.2019

11:50

33

8.242,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

106

2

890,14 ₺

4.450,68 ₺

133,52 ₺

28.11.2019

11:55

34

9.304,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

107

2

1.004,83 ₺

5.024,16 ₺

150,72 ₺

28.11.2019

12:00

35

4.060,00

KARAHÜYÜK

40,00 ₺

111

1

438,48 ₺

2.192,40 ₺

65,77 ₺

28.11.2019

12:05

36

23.501,76

YÖRÜKKARACAÖREN

40,00 ₺

15819

13

634,55 ₺

3.172,74 ₺

95,18 ₺

3.12.2019

10:10

37

3.591,62

YÖRÜKKARACAÖREN

40,00 ₺

15845

10

96,97 ₺

484,87 ₺

14,55 ₺

3.12.2019

10:15

38

8.799,86

YÖRÜKKARACAÖREN

40,00 ₺

15872

72

237,60 ₺

1.187,98 ₺

35,64 ₺

3.12.2019

10:20

39

17.050,58

YÖRÜKKARACAÖREN

40,00 ₺

15879

5

460,37 ₺

2.301,83 ₺

69,05 ₺

3.12.2019

10:25

40

8.682,73

YÖRÜKKARACAÖREN

40,00 ₺

15880

1

234,43 ₺

1.172,17 ₺

35,17 ₺

3.12.2019

10:30

41

22.680,16

KARATEPE

40,00 ₺

16159

1

612,36 ₺

3.061,82 ₺

91,85 ₺

3.12.2019

10:35

42

9.806,41

KARATEPE

40,00 ₺

16159

5

264,77 ₺

1.323,87 ₺

39,72 ₺

3.12.2019

10:40

43

12.320,59

KARATEPE

40,00 ₺

16201

3

332,66 ₺

1.663,28 ₺

49,90 ₺

3.12.2019

10:45

44

9.222,25

KARATEPE

40,00 ₺

16203

3

249,00 ₺

1.245,00 ₺

37,35 ₺

3.12.2019

10:50

45

9.020,90

KARAÇAY

40,00 ₺

16080

4

243,56 ₺

1.217,82 ₺

36,53 ₺

3.12.2019

10:55

46

9.255,28

KARAÇAY

40,00 ₺

16096

9

249,89 ₺

1.249,46 ₺

 

37,48 ₺

 

3.12.2019

11:00

47

18.800,00

AĞAPINAR

40,00 ₺

-

1457

2.030,40 ₺

10.152,00 ₺

304,56 ₺

5.12.2019

10:10

48

5.400,00

AĞAPINAR

40,00 ₺

-

1459

583,20 ₺

2.916,00 ₺

87,48 ₺

5.12.2019

10:15

49

23.818,00

AĞAPINAR

40,00 ₺

-

1594

2.572,34 ₺

12.861,72 ₺

385,85 ₺

5.12.2019

10:20

50

5.269,00

AĞAPINAR

40,00 ₺

-

1627

569,05 ₺

2.845,26 ₺

85,36 ₺

5.12.2019

10:25

51

5.625,00

ÇAVLUM

40,00 ₺

-

734

607,50 ₺

3.037,50 ₺

91,13 ₺

5.12.2019

10:30

52

5.777,00

ÇAVLUM

40,00 ₺

-

843

623,92 ₺

3.119,58 ₺

93,59 ₺

5.12.2019

10:35

53

7.200,00

ÇAVLUM

40,00 ₺

-

846

777,60 ₺

3.888,00 ₺

116,64 ₺

5.12.2019

10:40

54

25.750,00

SEVİNÇ

40,00 ₺

-

1700

2.781,00 ₺

13.905,00 ₺

417,15 ₺

5.12.2019

10:45

55

16.500,00

SEVİNÇ

40,00 ₺

-

1742

1.782,00 ₺

8.910,00 ₺

267,30 ₺

5.12.2019

10:50

56

16.500,00

SEVİNÇ

40,00 ₺

-

1622

1.782,00 ₺

8.910,00 ₺

267,30 ₺

5.12.2019

10:55

57

4.242,00

SEVİNÇ

40,00 ₺

-

1650

458,14 ₺

2.290,68 ₺

68,72 ₺

5.12.2019

11:00

58

12.500,00

YASSIHÖYÜK

40,00 ₺

-

2270

1.350,00 ₺

6.750,00 ₺

202,50 ₺

5.12.2019

11:05

59

3.625,00

YASSIHÖYÜK

40,00 ₺

-

2308

391,50 ₺

1.957,50 ₺

58,73 ₺

5.12.2019

11:10

60

5.795,00

YASSIHÖYÜK

40,00 ₺

-

2332

625,86 ₺

3.129,30 ₺

93,88 ₺

5.12.2019

11:15

61

30.050,00

YASSIHÖYÜK

40,00 ₺

-

2380

3.245,40 ₺

16.227,00 ₺

486,81 ₺

5.12.2019

11:20

62

3.247,00

YASSIHÖYÜK

40,00 ₺

-

2404

350,68 ₺

1.753,38 ₺

52,60 ₺

5.12.2019

11:25

 

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-       İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-       Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-       Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-       Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-       İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-       ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ye kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

9-       Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

 

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

             1-Tebligat için adres beyanı vermesi,

 2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

           6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

           7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

             8-ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ye kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

9-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

 

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 04.11.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici

Teminat TL

İhale

 Tarihi

İhale

 Saati

Karapınar

3873

2

1.340,78

Arsa

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı

804.468,00

24.134,04

14.11.2019

10:30


3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Galeriler 28 ve 29 Ekim’de açık olacak 25.10.2019

Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı galeriler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık olacak. 

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı tatili için Odunpazarı’na gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir’de kalanlara da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları galerileri gezme imkânı sunuyor.

Galeriler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili boyunca; 28 Ekim Pazartesi Günü ve 29 Ekim Salı Günü açık olacak. Galerileri gezmek isteyen vatandaşlar; Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi,  Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi ve Çağdaş Sanatlar Galerisi’ni gezebilecek. Galeriler, 10:00 – 17:00 saatleri arasında açık olacak.

 

2019 Kasım Ayı Meclis Gündem Maddeleri 24.10.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi uyarınca; 01 Kasım 2019 Cuma günü saat 17.30’da yapılacak olan Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları 19’uncu birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Candanel Caddesi ve Cenuplu Sokağa cepheli ve tapunun 19 O-3A pafta no, 9879 ada, 20 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

2-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Kütahya Yolu, Begümhan veDekorlu Sokağa cepheli ve tapunun 19 L-4B pafta no, 7659 ada, 12 parselinde kayıtlıimar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katındaişyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

3-   Belediyemiz envanterinde bulunan 26 ODU 009 plakalı 101B Hidromek ile 26 ODU 030 plakalı CB54 B Asfalt Silindirinin satış işlemine ilişkin Başkanlık yazısı.

4-   Gelirlerimizin ve Banka hesaplarında bulunan mevduatın Kamu Yararına Tahsis edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Akarbaşı Mahallesi 2777 ada,14 parselde kayıtlı 4328,00 m2’lik Arsa üzerinde bulunan A Blok Zemin Kat 3 Nolu bağımsız bölümde 110/10560 alanlı taşınmazın satışı ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

6-   Belediyemiz sınırları içerisinde ''Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi''nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, 10 yıla kadar ihale edilebilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesi gereğince; ESİAD ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi ve Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) ile işbirliği protokolü imzalanması için  Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Seklice mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun  Ek 4. Maddesi gereği, 2/B kapsamında yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

9-   Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Uluçayır ve Yörükkaracaören mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek 4. Maddesi gereği, 2/B kapsamında yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

İHALE İLANI 16.10.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi ve 43 Maddenin ikinci fıkrası gereğince Pazarlık Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir..

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici

Teminat TL

İhale

 Tarihi

İhale

 Saati

Çerkezkireç

Eski 0 Yeni 15734

Eski 253 Yeni 7

1.653,27

Tarla

Plansız

9.754,29

292,63

24.10.2019

10:20

Yörükkırka

-

949

4.980,00

Tarla

Plansız

29.382,00

881,46

24.10.2019

10:30

Karahüyük

149

7

12.528,00

Tarla

Plansız

87.696,00

2.630,88

24.10.2019

10:40

Karahüyük

155

2

2.355,00

Tarla

Plansız

25.905,00

777,15

24.10.2019

10:50

Karahüyük

167

7

11.892,00

Tarla

Plansız

130.812,00

3.924,36

24.10.2019

11:00

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 30.09.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici

Teminat TL

İhale

 Tarihi

İhale

 Saati

Ağapınar

-

1539

2.132,00

Tarla

Plansız

14.924,00

447,72

10.10.2019

10:10

Karapınar

3873

2

1.340,78

Arsa

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı

804.468,00

24.134,04

10.10.2019

10:30

Akçağlan

2010

24

Hisse (1979/2400)

494,63

Arsa

Ayrık Nizam 5 Kat Ticaret Alanı

1.088.186,00

32.645,58

10.10.2019

10:40

Çerkezkireç

Eski 0 Yeni 15734

Eski 253 Yeni 7

1.653,27

Tarla

Plansız

9.754,29

292,63

10.10.2019

10:50

Yörükkırka

-

949

4.980,00

Tarla

Plansız

29.382,00

881,46

10.10.2019

11:00

Karahüyük

149

7

12.528,00

Tarla

Plansız

87.696,00

2.630,88

10.10.2019

11:10

Karahüyük

155

2

2.355,00

Tarla

Plansız

25.905,00

777,15

10.10.2019

11:20

Karahüyük

167

7

11.892,00

Tarla

Plansız

130.812,00

3.924,36

10.10.2019

11:30

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali