Duyurular

İHALE İLANI 03.12.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

 

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 Faks: 0 222 217 45 45

c) Elektronik posta adresi : optemizlik@odunpazari.bel.tr

d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu

 2- İhalenin Konusu:

Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde “Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi” işi

İli : Eskişehir

İlçesi : Odunpazarı

İşin Süresi : 10 yıl

Muhammen Bedel : 2.160.000,00  TL + KDV

Geçici Teminat : 64.800,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati : 19.12.2019 Perşembe günü saat 10:30

3- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale

tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)      Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerini içeren beyan,

b)      Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti, 

c)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı,

d)      İstekli adına vekalet edilmesi halinde, İstekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.

e)      Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)       İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

g)      İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

h)      İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

i)        Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge,

j)        İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k)      “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin atık listesi Ek’inde bulunan  15 01 01      kağıt ve karton ambalaj, 15 01 02           Plastik ambalaj, 15 01 03        Ahşap ambalaj, 15 01 04 Metalik ambalaj, 15 01 05 Kompozit ambalaj, 15 01 06, Karışık ambalaj, 15 01 07 Cam ambalaj kodlu atıkları toplama ve ayırmaya yetkili olduğunu gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Ambalaj  Atığı Toplama ve Ayırma Çevre Lisansı Belgesi (Tip 1) , Geçici Faaliyet Belgesi veya bu belgeleri alacağını belirtir taahhütname,

l)        İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik şartname, idari şartname, sözleşme)

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen

belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden

satış değerleri esas alınır.)

6-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.

7-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

8- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Erenköy

Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı No: 260 (Belediye Aşevi üstü) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine

yatırılan 100,00 TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

2019 Aralık Ayı Meclis Gündem Maddeleri 29.11.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesine istinaden, 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantıları 21’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-  Mülkiyeti Belediyemize ait 71 Evler Mahallesi 16795 ada, 95 parsel, 1688,26 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

2-   27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan 2020 yılına ait Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine göre, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeni yapılan parklara isim verilmesi talebi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Zonguldak İli Saltukova Belediyesinin 18/11/2019 tarih ve 29769327-258-1148 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Saltukova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Saltukova Belediyesinin "Kardeş Belediye" olunmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında sosyal kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması ve bilgi alışverişinde bulunulması için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p) fıkrası gereğince; Saltukova Belediyesi ile "Kardeş Belediye" olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Romanya Drobeta Turnu Severin Belediye Başkanlığının 12/11/2019 tarih ve 35394sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz ile Romanya'nın Drobeta Turnu Severin Belediyesiarasında karşılıklı kardeşlik münasebetleri ve işbirliği çerçevesinde iki belediye arasında eğitim,kültür, güzel sanatlar, spor ve ekonomik değişimler, ortak yönetim politikaları, yerel personelineğitimi, gençliğin gelişimi, yönetim ve ortak bölge çalışmaları, sosyal konut uygulaması vb.alanlarda işbirliği yapabilmek için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p)fıkrası gereğince; Drobeta Turnu Severin Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ve bukonularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetkiverilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Mahmudiye ile Han Belediyeleri yazılarında talep edilen ve ihtiyaç fazlası 1984 model 26 ODU 018 plaka nolu, G16 marka greyderin Han Belediyesine, 1979 model 26 ODU 019 plakalı, Champion 740 marka greyderin ise Mahmudiye Belediyesine, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi 1.fıkrası” Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.” hükmüne uygun olarak bedelsiz devredilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   Çankaya (Karapınar) Mahallesi, 19 N 3d pafta, 4304 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin Başkanlık yazısı.

8-   01.10.2019 tarih ve 17/180 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

9-   01.10.2019 tarih ve 17/182 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

10-   01.10.2019 tarih ve 17/184 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

11-   01.10.2019 tarih ve 17/185 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

12-   01.10.2019 tarih ve 17/196 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Etüd Proje Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

13-   01.10.2019 tarih ve 17/197 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

14-   01.10.2019 tarih ve 17/198 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

15-   01.10.2019 tarih ve 17/204 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

16-   01.10.2019 tarih ve 17/205 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

17-   01.10.2019 tarih ve 17/206 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

  • Eski Duyurular
  •