Duyurular

İHALE İLANI 13.11.2017

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-1 İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

1-2 Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1-3 Her İhale dokümanını satış bedeli 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) dır.

1-4 İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1-5 İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda listede belirtilen tarih ve saatte Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

1-6 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Mülkiyeti Eskişehir Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi ve 43 Maddenin ikinci fıkrası gereğince Pazarlık Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Yüz

ölçümü

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale şekli 2886

Mamuca

-

6664

Arsa

1.305,97 m2

Ayrık Nizam

5 Kat

(Ticaret Alanı)

2.611.940,00

78.358,20

21.11.2017

12:00

2886/43

Orhangazi

7621

11

Arsa

144,50  m2

Bitişik Nizam

 3 Kat

(Konut Alanı)

93.925,00

2.817,75

21.11.2017

12:05

2886/

49. ve 43.

Karacaşehir

7650

2

Arsa

141,98  m2

Bitişik Nizam

3 Kat

(Konut Alanı)

70.990,00

2.129,70

21.11.2017

12:10

2886/

49. ve 43.

Karacaşehir

7650

3

Arsa

133,48 m2

Bitişik Nizam

3 Kat

(Konut Alanı)

66.740,00

2.002,20

21.11.2017

12:15

2886/

49. ve 43.

Yenidoğan

8220

2

Arsa

329,00 m2

Bitişik Nizam

2 Kat

(Konut Alanı)

131.600,00

3.948,00

21.11.2017

12:20

2886/

49. ve 43.

Aşağı kalabak

-

2

Tarla

5.400,00 m2

Plansız

21.600,00

 

648,00

21.11.2017

12:25

2886/

49. ve 43.

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)        Tedavüldeki Türk Lirası,

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)        Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5- Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6- İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Duyuru 09.11.2017

İlimizin Odunpazarı ilçesi,Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Caddesi No:3 adresinde,İ25A23D3B-İ25A23C4A pafta,118 ada,7 parselde 1200 m² 'lik alanda Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından kurulması planlanan "biyokütle-arıtma çamurlarının yakılarak bertaraf edilmesi ve enerji üretim projesi" ile ilgili ÇED yönetmeliğinin 8.Maddesi gereğince hazırlanarak T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED başvuru dosyası ile ÇED süreci başlatılmış olup;


Bakanlığımız veya Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinden ulaşılabilecek söz konusu projeye ilişkin varsa görüşler bakanlığımıza veya valiliğimize iletilebilecektir.

İHALE İLANI 09.11.2017

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)     Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)    Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)     İhalenin Yapılacağı yer: Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden, belirtilen sürelerde kiraya verilecektir.

Sıra No

Yer

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat

(TL)

Basılı Evrak Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

75.Yıl Mahallesi, Gün Sazak Caddesi

25,00mAlana Sahip Büfe

3 Yıl

Aylık     550,00 TL

594,00TL

50,00 TL

21.11.2017

10:10

2

Çankaya Mahallesi Şehit Kerim Çokbilir Sokak- Hızır Sokak Kesişeni

25,00mAlana Sahip Büfe

3 Yıl

Aylık     350,00 TL

378,00TL

50,00 TL

21.11.2017

10:25

3

75 Yıl Mahallesi Aşkale Sokak- Vali Sami Sönmez Caddesi Kesişeni

25,00mAlana Sahip Büfe

3 Yıl

Aylık    430,00 TL

464,40TL

50,00 TL

21.11.2017

10:40

4

Cam ve Seramik Sanatları Çarşısı 1. Kat No:12

20,40 m2 Dükkan

3 Yıl

Aylık    475,00 TL

513,00TL

50,00 TL

21.11.2017

10:55

5

Akarbaşı Mah. Dr. Sadık Ahmet Caddesi Hasan Polatkan Parkı  içerisi

Kafeterya

3 Yıl

Yıllık    48.000,00 TL

4.320,00TL

250,00 TL

21.11.2017

11:10

6

Çankaya Pazaryeri İçerisi

Çay Ocağı

3 Yıl

Aylık    150,00 TL

162,00 TL

50,00 TL

21.11.2017

11:40

7

Sevinç Mah. Muhtarlık 1. Kat

Çay Ocağı

3 Yıl

Aylık

200,00 TL

216,00 TL

50,00 TL

21.11.2017

11:55

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-     İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır.)

2-     Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-     Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır.)

4-     Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-     Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-     İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-     Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-      Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-      Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-      Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-      Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-      Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-      İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-      Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası

b)    Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten Yukarıdaki tabloda belirtilen ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbestti

İLAN OLUNUR.

KASIM 2017 İLAN 27.10.2017

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesine istinaden, 01 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 17.30’da yapılacak olan Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları 23’üncü birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır.              5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve   Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-    Destek Hizmetler Müdürlüğünce 2018-2019 yıllarında 21 ay süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanan Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binaları ve Bağlı Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmet alımı ihalesinin yıllara sari hizmet alımı niteliğinde olması nedeniyle Belediye Başkanı    Av. Kazım KURT'a yıllara sari olarak ihaleye çıkılabilme yetkisi verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-Deliklitaş Mahallesi, 20 N 4a pafta, 13636 ada, 1 parsel ile ilgili Başkanlık yazısı.    

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Karahüyük Mahallesi 181 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.    

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Çerkezkireç Mahallesi 253 parselde bulunan taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Karahüyük Mahallesi 150 ada, 7 parselde bulunan taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Akkaya Mahallesi 474 parselde bulunan taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-Mülkiyeti Belediyemize ait Sevinç Mahallesi 1863 ve 1864 parseller ile Yassıhüyük Mahallesi 2276 ve 2278 parsellerin Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin Başkanlık yazısı.

8-27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı ‘'Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince hazırlanan 2016 yılına ait Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı.          

9- Baz istasyonu kurulum amacı ve bundan sonra talep edilecek baz istasyonu kurulumlarında standart oluşturulmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

İmar Plan İlanları 11.10.2017

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
16/188467153/41Paşa Mahallesi13.11.201713.12.2017
16/18546412815/12Dede Mahallesi13.11.201713.12.2017





16/1864651756/75Cunudiye Mahallesi13.11.201713.12.2017
         
16/18746612934/10Paşa Mahallesi13.11.201713.12.2017

     

 

 

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH