Duyurular

İHALE İLANI 16.02.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Basılı Evrak Bedeli (TL)

 

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi Kültür ve Spor Parkı

ATM Cihaz Yeri

3 Yıl 

100,00

20.600,00 TL

(Yıllık)

1.854,00

28.02.2019

10:10

2

71 Evler Kafkas Caddesi Dolunay Sokak kesişeni

ATM Cihaz Yeri

3 Yıl

100,00

16.860,00 TL

(Yıllık)

1.517,40

28.02.2019

10:20

3

Teksan Sanayi Sitesi Zonguldak Sokak Tunceli Sokak kesişeni

Çay Bahçesi

3 Yıl

100,00

1.550,00 TL

(Aylık)

1.674,00

28.02.2019

10:30

4

Yeni Sofça Mahallesi Muhtarlık yanı

Dükkan ve Sosyal Tesis

3 Yıl

100,00

300,00 TL

(Aylık)

324,00

28.02.2019

10:45

5

Sultandere Mahallesi Muhtarlık yanı

Dükkan

3 Yıl

100,00

285,00 TL

(Aylık)

307,80

28.02.2019

10:50

6

75. Yıl Mahallesi Gün Sazak Caddesi

Büfe

3 Yıl

100,00

400,00 TL

(Aylık)

432,00

28.02.2019

10:55


3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-       İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-       Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-       Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-       Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-       İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-       Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-    Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya    sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti   ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

Cunudiye Mahallesi 18. madde imar uygulaması 06.02.2019

2019 Şubat Ayı Meclis Gündemi 01.02.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesine istinaden, 04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantıları 3’üncü birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-Belediye Meclisince onaylanan; Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2019 yılı yatırım programında, yol ve tretuvar yapımı yatırım projesinde yer alan Belediyemiz hizmet alanı içerisinde bulunan yol ve tretuvarlara asfalt serilmesi, yollara ve tretuvara beton parke taş döşenmesi, yol onarım yatırım projesi kapsamında yol ve tretuvarlara yama asfaltı alımı için Fen işleri müdürlüğümüzce ihaleye çıkılması ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-Belediyemiz ile Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Köy ve Mahalle Muhtarları Birliği Derneği arasında yapılan protokol gereği; 2019 Mali Yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında, Merkezdeki Muhtarlıklara 335 TL. ve Köyden Mahalleye dönüştürülen Muhtarlıklara yapılan 175 TL.‘lik desteğin devam ettirilmesi ve 2019 yılının sonraki ayları içinde Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısında görüşülmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde bulunan Düğün Salonunun 10 (on) yıllığına kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Akbayır-Güvercinler Sokak ve tapunun  19 M 3a pafta no, 7938 ada, 5 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

5-Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler (Mamuca) Mahallesi, Özpapatya Sokak ve tapunun   19 O 3b pafta no, 16932 (SD) ada, 10 (1391) parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

6-Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler (Mamuca) Mahallesi, Orkideler Çimenliova Sokak ve tapunun 19 O 3b pafta no, 16891 (MM) ada, 12 (2895) parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Pervin Sokak ve tapunun 19 L-2D-2C pafta, 7866 ada, 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

8-Vişnelik Mahallesi, 20 M 3d pafta, 987 ada, 179 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

9-Vişnelik Mahallesi, 20 M 3d pafta, 13053 ada, 2 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

10-Kurtuluş Mahallesi, 20 N 4c pafta, 13733 ada, 3-4 parseller ve çevresine ilişkin Başkanlık yazısı.

11-75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 2d pafta, 459 ada, 2 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.     

12-75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 1b-1c, 18 P 2a- 2d pafta, 501 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin Başkanlık yazısı.

13-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (n) bendine göre bölgemiz sınırları içerisinde yeni yapılan parklara isim verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

14-Gülden KARAOĞLANLI kendisinde bulunan 75 parça etnografik eşyayı, Yeşilefendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Sanat Galerisinde sergilenmek üzere bağışlamak istemektedir. Söz konusu Gülden KARAOĞLANLI kendisinde bulunan 75 parça etnografik eşyayı, Yeşilefendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Sanat Galerisinde sergilenmek üzere şartlı bağış olarak kabul edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖZELLEŞTİRME İLANI 28.01.2019

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar,Satışyöntemi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

Sıra

İhale Konusu Taşınmaz

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

İhale

Tarih ve Saati

1

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7993 ada,1 parseldeki 12.454,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazda 204611/1245400 oranındaki hisse (2.046,11 m2).

5.000

100

01.02.2019

14:00

2

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos/Öteyüz Mahallesi, 2545 parseldeki 2.710,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

15.000

100

14.02.2019

14:00

3

İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar.

1.000.000

1.000

16.04.2019

14:00

1-   Taşınmazlar ayrı ayrı ve “Açık Artırma” usulü ile özelleştirilecektir.

2-   Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

3-   İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişi grupları katılabilecektir. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

4-   İhale Şartnameleri, ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarların, birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılması sureti ile ve “İhale Konusu Taşınmaz, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ihale tarih ve saatine kadar ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedeller hiçbir surette iade edilmez.

5-   İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin yukarıdaki tabloda belirtilen ihale tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup ihale tarih ve saatinde, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna, İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihalelere katılamayacaktır.

6-   Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

7-   ADÜAŞ ihale tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus ihale tarihlerinden önce duyurulacaktır.

8-   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9-   İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46  *  Faks: (312) 286 62 48 * www.aduas.gov.tr

ODUNPAZARI BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDAKİ PAZARYERİ BİLGİLERİ 27.06.2018

SIRA NO PAZARYERİ ADI MAHALLE ADI CADDE-SOKAK ADI KURULMA GÜNÜ
1 ORHANGAZİ SEMT SOKAK PAZARI ORHANGAZİ MAHALLESİ Devrantepe sokak PAZARTESİ
2 YILDIZTEPE SEMT SOKAK PAZARI BÜYÜKDERE MAHALLESİ Çiğdem Çiçeği Sk / Güller sokak / Karakaya sokak / Belkıs Sokak / Halk Caddesi PAZARTESİ
3 GÜNDOĞDU SABİT KAPALI PAZARYERİ GÜNDOĞDU MAHALLESİ Alkan Sokak / Büyük Adalı Sokak / Emrecan Sokak / Çelikbilek Sokak PAZARTESİ
4 EMEK SABİT KAPALI PAZARYERİ EMEK MAHALLESİ Atasoy Sk. Nihat Sami Banarlı Sokak / Çoban Dede Sokak / Tunçbey Sokak SALI
5 YENİDOĞAN SEMT SOKAK PAZARI YENİDOĞAN MAHALLESİ Ali Rza Efendi Cd. / Akasya Çiçeği Sk. SALI
6 AKARBAŞI SEMT SOKAK PAZARI VİŞNELİK MAHALLESİ- AKARBAŞI MAHALLESİ Şht. Göngören Bostan sk. / Köprülü Sk. / Yazgan Sk. / Gülten Sk. / Handan Sk. / Tuncay Sk.  ÇARŞAMBA
7 IHLAMURKENT SABİT AÇIK PAZARYERİ IHLAMURKENT MAH. Nevruz caddesi yanı ÇARŞAMBA
8 ODUNPAZARI SEMT SOKAK PAZARI AKCAMİ MAHALLESİ Mal Hatun Sk.  PERŞEMBE
9 ERENKÖY SEMT SOKAK PAZARI ERENKÖY MAHALLESİ Çeşme Yolu Sokak / Çamlık Tepe Sokak / Taksim Sokak  PERŞEMBE
10 KIRMIZITOPRAK SEMT SOKAK PAZARI KIRMIZITOPRAK MAHALLESİ Ercan Sk. Akıncı Sk. CUMA
11 GÖKMEYDAN SEMT SOKAK PAZARI GÖKMEYDAN MAHALLESİ Ulus Cd. / Dede Efendi Cd. CUMA
12 YENİKENT SABİT KAPALI PAZARYERİ YENİKENT MAHALLESİ Şht. Yzb. T. Güngör Caddesi CUMARTESİ
13 75. YIL SULTANDERE SABİT KAPALI PAZARYERİ SULTANDERE MAHALLESİ Gül Sazak Caddesi / Abdi İpekçi Caddesi / Fakir Baykurt Caddesi CUMARTESİ
14 ÇANKAYA SABİT KAPALI PAZARYERİ ÇANKAYA MAHALLESİ Şht. Ali Karabulut Sokak / Laçin Sokak / Hapar Sokak / Şht. Selim Ercan Sokak PAZAR

İmar Plan İlanları 11.10.2017

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         

9/14849112810/1Dede Mahallesi23.01.201922.02.2019
      

      
17/2623813707/34Kurtuluş Mahallesi29.01.201928.02.2019    
2/2239464Türkmentokat Mahallesi29.01.201928.02.2019      
24/345543   Odunpazarı Kentsel Siti Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu  değişikliği 15.02.201917.03.2019        
9/148 491   Alanönü Mahallesi15.02.2019 17.03.2019         
22/234 542 12852/29 Alanönü Mahallesi 15.02.201917.03.2019         

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH