Duyurular

İhale İlanı 14.03.2017

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)     Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)    Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)     İhalenin Yapılacağı yer: Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2 Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden, belirtilen sürelerde kiraya verilecektir.

Sıra No

Yer

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Orhangazi Mahallesi Çember Sokak Konuklar Sokak kesişeni

Halı Saha

5 Yıl

Yıllık 9.600,00

1.440,00

28.03.2017

10:10

2

Sultandere Mahallesi 2733 Parseldeki 2.508,08m2 alanın Odunpazarı Belediyesine ait olan 2.351,33m2 lik kısmının hissesi

Açık Oto Pazarı

3 Yıl

Yıllık 30.458,60

2.741,27

28.03.2017

10:25

3

Yenidoğan Mahallesi 13246 Ada 18 Parsel adresine isabet eden 2564,20 m2’lik Belediyemize ait olan arsanın 1300,00 m2’lik kısmı

Otopark

3 Yıl

Yıllık 13.470,00

1.212,30

28.03.2017

10:40

4

Vişnelik Mahallesi 13055 ada 24 parsel adresinde bulunan 1.000,00 m2 alana sahip halı sahanın, 202,00 m2 alana sahip kısmı

Halı Saha

3 Yıl

Yıllık 6.500,00

585,00 TL

28.03.2017

10:55

5

75. Yıl Mahallesi Çerkezköy Cad. Zonguldak Cad. Babaeski Cad. ve Van Cad. kesişeninde bulunan 14.789,36 m2 alana sahip park  üzerinde yapılmış Güvercin köy tesisi içinde yerler

1 adet idari bina,

136 adet kümes,

50 adet reklam panosu

3 Yıl

Aylık 10.320,00

11.145,60

28.03.2017

11:10

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-     İkametgâh belgesi,

2-     Nüfus Cüzdan Sureti,

3-     Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-     Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-     İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-     Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-      Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-      Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-      Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-      Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-      Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-      Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-      İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-      Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası

b)    Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

a)Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 100,00TL.(Yüz Türk Lirası) Karşılığında temin edilebilir.

b) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 8- Orhangazi Mahallesi Çember Sokak Konuklar Sokak kesişeninde bulunan halı saha için teklif sunacak kişiler şu anki mevcut eklentiler ve malzemeler (halı, branda, soyunma odaları, soyunma odasında bulunan ekipmanlar, çay ocağı, masa, sandalye vb.) hariç olacak şekilde tekliflerini sunacaklardır.

 9-Orhangazi Mahallesi Çember Sokak Konuklar Sokak kesişeninde bulunan halı sahayı işletmek için kiralayan kiracı, gerekli olan tüm ekipman ve eklentileri (Eklentiler için Odunpazarı Belediyesinden alınacak izin doğrultusunda) tamamlayarak sözleşme süresi sona erdiğinde eksiksiz olarak Odunpazarı Belediyesine teslim edecektir.

 10-Orhangazi Mahallesi Çember Sokak Konuklar Sokak kesişeninde bulunan halı saha, hafta içi 5 gün ve günde 1 saat olacak şekilde kamuya açık kullandırılacaktır.                        

İLAN OLUNUR.

 

 

 

Kurtuluş 18.Madde Uygulaması 09.03.2017

Karapınar TOKİ 18. Madde Uygulaması 08.03.2017

Mart 2017 İlan 24.02.2017

İ L A N

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesine istinaden,     01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17.30’da yapılacak olan Mart Ayı Olağan Meclis Toplantıları 5’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince;        Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Mülkiyeti belediyemize ait Yenidoğan Mahallesi 3694 ada 3 parselde bulunan  OP2-16 Zemin kat 4 nolu dairenin satışına ilişkin başkanlık yazısı.

2-    Mülkiyeti belediyemize ait Alanönü Mahallesi 1272 ada 40 parselde bulunan Zemin kat 12 nolu dairenin satışına ilişkin başkanlık yazısı.

3-    Mülkiyeti belediyemize ait Alanönü Mahallesi 1272 ada 40 parselde bulunan Birinci kat 1 nolu dairenin satışına ilişkin başkanlık yazısı.

4-    Mülkiyeti belediyemize ait Alanönü Mahallesi 1272 ada 40 parselde bulunan Beşinci kat  9 nolu dairenin satışına ilişkin başkanlık yazısı.

İmar Plan İlanları 05.12.2016

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         


  
      


 
         
21/290   137  3137/2  Karapınar Mahallesi  07.03.2017  07.04.2017           
17/23212613052/13Vişnelik Mahallesi07.03.201707.04.2017               
2/27  132  1756/106,1739/1 Cunudiye Mahallesi 07.03.2017  07.04.2017         
 17/223 125  13118/1-2  Vişnelik Mahallesi 07.03.2017 07.04.2017          
17/234  62 125/22,177/16,176/9  Akarbaşı Mahallesi 07.03.2017  07.04.2017          
22/295 60  12808/13  Dede Mahallesi 21.03.2017  21.04.2017          

 

 

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH