Duyurular

Ekim 2018 Gündem Maddeleri 27.09.2018

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi uyarınca; 02 Ekim 2018 Salı günü saat 17.30’da yapılacak olan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantıları 18’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-Odunpazarı Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-Odunpazarı İlçesi, Emek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 adet trafo alanının imar planına işlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

3-Cunudiye (Yenikent) Mahallesi, 19 M 2c pafta, 3472 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

4-Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Büyükdere Mahallesi 2956 ada,       3 parselde bulunan 6.205,00 m²’lik 8 katlı binanın 10 (on) yıllığına kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-Yassıhöyük Mahallesi 2613, 2614 ve 2615 parsellerde toplam 3838,03 m² olan taşınmazların T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine istinaden devrine ilişkin Başkanlık yazısı.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Yörükkırka Mahallesi 949 parsel, 4.980,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi 7864 ada, 18 parsel, 234,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

8-Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıçağlan Mahallesi 602 parsel, 4.400,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

9-Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıçağlan Mahallesi 655 parsel, 1.020,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

10-Mülkiyeti Belediyemize ait Karahöyük Mahallesi 149 ada, 7 parsel 12.528 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

11-Mülkiyeti Belediyemize ait Karahöyük Mahallesi 155 ada, 2 parsel 2.355,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

12-Mülkiyeti Belediyemize ait Karahöyük Mahallesi 167 ada, 7 parsel 11.892,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

13-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine göre bölgemiz sınırları içerisinde bulunan yeni yapılan parklara isim verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı. 

İHALE İLANI 11.10.2018

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Basılı Evrak Bedeli (TL)

 

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

75. Yıl Mahallesi Gün Sazak Caddesi

Çay Bahçesi

1 Yıl 

100,00

Yıllık

13.800,00

414,00

23.10.2018

10:10

2

Şarkiye Mahallesi Hacıebe Sokak (Yağcızade Konağı)

Restoran

3 Yıl

250,00

Yıllık

72.000,00

6.480,00

23.10.2018

10:25

3

Şarkiye Mahallesi Işıklar Sokak No:17

2 Katlı Bahçeli Bina (Ofis)

3 Yıl

250,00

Yıllık

54.000,00

4.860,00

23.10.2018

10:45

4

Karapınar Mahallesi Kayalıdere  Sokak

Büfe

3 Yıl

100,00

Aylık

400,00

432,00

23.10.2018

11:00

5

75. Yıl Mahallesi Gün Sazak Caddesi

Büfe

3 Yıl

100,00

Aylık

400,00

432,00

23.10.2018

11:10

 

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-       İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-       Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-       Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-       Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-       İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-       Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-    Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya    sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti   ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

 

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.


ODUNPAZARI BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDAKİ PAZARYERİ BİLGİLERİ 27.06.2018

SIRA NO PAZARYERİ ADI MAHALLE ADI CADDE-SOKAK ADI KURULMA GÜNÜ
1 ORHANGAZİ SEMT SOKAK PAZARI ORHANGAZİ MAHALLESİ Devrantepe sokak PAZARTESİ
2 YILDIZTEPE SEMT SOKAK PAZARI BÜYÜKDERE MAHALLESİ Çiğdem Çiçeği Sk / Güller sokak / Karakaya sokak / Belkıs Sokak / Halk Caddesi PAZARTESİ
3 GÜNDOĞDU SABİT KAPALI PAZARYERİ GÜNDOĞDU MAHALLESİ Alkan Sokak / Büyük Adalı Sokak / Emrecan Sokak / Çelikbilek Sokak PAZARTESİ
4 EMEK SABİT KAPALI PAZARYERİ EMEK MAHALLESİ Atasoy Sk. Nihat Sami Banarlı Sokak / Çoban Dede Sokak / Tunçbey Sokak SALI
5 YENİDOĞAN SEMT SOKAK PAZARI YENİDOĞAN MAHALLESİ Ali Rza Efendi Cd. / Akasya Çiçeği Sk. SALI
6 AKARBAŞI SEMT SOKAK PAZARI VİŞNELİK MAHALLESİ- AKARBAŞI MAHALLESİ Şht. Göngören Bostan sk. / Köprülü Sk. / Yazgan Sk. / Gülten Sk. / Handan Sk. / Tuncay Sk.  ÇARŞAMBA
7 IHLAMURKENT SABİT AÇIK PAZARYERİ IHLAMURKENT MAH. Nevruz caddesi yanı ÇARŞAMBA
8 ODUNPAZARI SEMT SOKAK PAZARI AKCAMİ MAHALLESİ Mal Hatun Sk.  PERŞEMBE
9 ERENKÖY SEMT SOKAK PAZARI ERENKÖY MAHALLESİ Çeşme Yolu Sokak / Çamlık Tepe Sokak / Taksim Sokak  PERŞEMBE
10 KIRMIZITOPRAK SEMT SOKAK PAZARI KIRMIZITOPRAK MAHALLESİ Ercan Sk. Akıncı Sk. CUMA
11 GÖKMEYDAN SEMT SOKAK PAZARI GÖKMEYDAN MAHALLESİ Ulus Cd. / Dede Efendi Cd. CUMA
12 YENİKENT SABİT KAPALI PAZARYERİ YENİKENT MAHALLESİ Şht. Yzb. T. Güngör Caddesi CUMARTESİ
13 75. YIL SULTANDERE SABİT KAPALI PAZARYERİ SULTANDERE MAHALLESİ Gül Sazak Caddesi / Abdi İpekçi Caddesi / Fakir Baykurt Caddesi CUMARTESİ
14 ÇANKAYA SABİT KAPALI PAZARYERİ ÇANKAYA MAHALLESİ Şht. Ali Karabulut Sokak / Laçin Sokak / Hapar Sokak / Şht. Selim Ercan Sokak PAZAR

İmar Plan İlanları 11.10.2017

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi               

2/333727874/171 Evler Mahallesi09.10.201808.11.2018
      
15/243
391Eskişehir Şehir Hastanesi Alternatif Bağlantı Yolu71 Evler Mahallesi09.10.201808.11.2018        
11/176390 5 adet trafo alanının imar planına işlenmesi 71 Evler, Emek, Gökmeydan Mahalleleri 09.10.2018 08.11.2018        
   


      
             

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH