Yazdır | Yazı Büyüklüğü A(-) A(+)

Karapınar Vadisi Projesi

Projenin Tanıtımı
Karapınar Gecekondu Dönüşüm Projesi, Eskişehir kent merkezinin güneydoğusunda kalan yaklaşık 48 ha'lık bir alanı kapsamaktadır. Bu bölgenin büyük bir kısmının plan kararları, 1997 yılında çizilen ıslah imar planı kararlarıyla belirlenmiştir. Yani büyük çoğunluğu İmar Affı uygulamasından gelmektedir.

Geçmişte gecekondu olan, bina kalitesi oldukça düşük yapılaşmalar, yapılan imar uygulamasıyla yasal hale getirilmiştir. Alanın güney kısmında ve imar planlarında park alanı olarak ayrılan bölgelerde ise, kamu mülkiyeti üzerinde yüzlerce gecekondu ve tahsisli yapılar ile hisseli tapular üzerinde kaçak yapılaşmalar mevcuttur. Bu nedenle zaman içerisinde söz konusu alan düşük çevre kalitesinin hüküm sürdüğü çöküntü bölgesi haline gelmiştir. Bu nedenler, böyle bir projenin başlatılmasındaki itici gücü oluşturmuştur.

Odunpazarı Belediyesi işbirliği ile bu bölgedeki mevcut ulaşım ve altyapı sorunlarının giderilmesi, çoğunluğu niteliksiz ve gecekondu olan yapılaşmanın yarattığı fiziksel tehdit ve görsel kirliliğin önlenmesi ve Eskişehir'in konum olarak en güzel yerlerinden biri olan bu bölgeye hak ettiği niteliğin kazandırılması için geniş kapsamlı bir gecekondu dönüşüm projesi hazırlanmıştır.

Uzun süren detaylı araştırmalar neticesinde hazırlanan Karapınar Gecekondu Dönüşüm Projesi'nde; sadece Odunpazarı ilçesi değil, Eskişehir ili ve hatta Türkiye genelinde bir cazibe merkezi oluşturulması düşünülmüştür.

Bölgenin; Eskişehir kent merkezi içindeki konumu, büyüklüğü, topografyasındaki değişkenlik ve çeşitliliğin sağladığı avantajlar ile kent siluetine hakim manzara zenginliklerinin bulunması, bu alanın kent halkına kazandırılması gerekliliğini ön plana çıkaran niteliklerin başında gelmektedir. Ayrıca, yaşadığı hızlı gelişim ve değişim ile Türkiye çapında bir marka haline gelen Eskişehir kenti içinde böyle mekruh bir alanın bulunması kente yüklediği imaj açısından bir dezavantaj olmasına rağmen, kente yakışır yeni yerleşim ve rekreasyon alanlarının yaratılmasında sağladığı büyük olanaklar itibariyle de önemli avantajlar sunmaktadır.

Bölgenin arazi yapısı da, özellikle büyük ve sürprizli peyzaj alanlarının oluşturulabilmesine imkan tanıyabilecek niteliktedir.  Bu sayede, sadece bölgede ikamet edecek halk değil, olası tüm ziyaretçiler için Eskişehir “kent yeşil”ine çok büyük katkılar sağlayacak parkların, açık ve yeşil alanların, rekreatif ve sportif aktivitelere imkan veren farklı kullanımların ve sosyal birlikteliklerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak çevrelerin oluşturulmasında, bölge önemli bir potansiyele sahiptir.

KENTSEL TASARIM PROJESİ
Karapınar Gecekondu Dönüşüm Projesi, TOKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde detaylı inceleme ve analizlerin yapılması ile başlamıştır. Bu analizler arasında;

  • eğim,
  • bakı,
  • yükseklik,
  • bölgedeki su varlığı,
  • jeolojik durum,
  • ulaşım dokusunun,
  • mülkiyet durumu,
  • mevcut imar planlarından gelen kararlar,
  • yasal mevzuat,

gelişmekte olan Eskişehir kentinin ihtiyaçları vb. çeşitli konular göz önüne alınmıştır.

Yapılan analizler sonucunda kentsel tasarım projeleri ve planlama çalışmaları için uygun altlıklar oluşturulmuştur.

Proje alanında 75 m²'lik küçük konutlardan başlayıp, 150 m²'ye kadar çıkan farklı büyüklüklerde toplam 1536 adet konut üretilmesi hedeflenmiştir. Bu konutların öncelikli hak sahipleri, şüphesiz alanda ikamet eden ve/veya taşınmaz sahibi vatandaşlarımızdır. Belediyemiz hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmemesi önceliği ile gecekondu sahiplerinin de belirlenen koşullar altında konut sahibi olmasına olanak sağlamaktadır.
Proje alanındaki göze çarpan özelliklerden biri, tüm Eskişehir halkı için zengin ve nitelikli sosyal, kültürel ve ticari faaliyet imkanlarını sunmasıdır. Bu amaçla bölgede; içerisinde kent ölçeğinde otel, çok amaçlı salonlar, spor kompleksleri, AVM, ofisler, sinema salonları, sosyo- kültürel alanlar bulunacak bir merkez oluşturulmuştur. Ayrıca, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Sağlık Tesisi Alanı ile 1 adet Kültür Merkezi Alanı planlanmıştır.

Projenin en dikkat çekici yanı ise, neredeyse tüm şehrin çehresini yenileyecek olan yeşil alanlarıdır. Yeşil alanlar içerisinde; kent ölçeğinde açık ve kapalı gösteri alanları, açık kapalı seyir terasları, dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, oyun alanları, spor alanları, aktif ve pasif su öğeleri, yaya akslarını güçlendirici alternatif ulaşım araçları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ve bahçeler bulunmaktadır. Proje alanı içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık 33 m² ile Avrupa standartlarının bile üzerindedir.

KENTSEL TASARIM PROJESİ
Alandaki belli başlı kullanımlarla ilgili daha detaylı bilgiler ise şöyledir:

KONUT ALANLARI
Proje alanında yapılan sentez çalışmalarına göre yerleşime uygun bölgeler; alanın güneyinde yer alan düz alanlar ve az eğimli yamaçlar, kuzeyde ise vadi çeperlerindeki eğimi uygun alanlar ve tepedeki sırt, alanın ortasındaki tepe ve eğimi uygun yamaçlardır.

Proje alanında kullanılacak konut tipleri, topografya göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Eğim açısından %25 üstü eğimli alanlarda topografyaya uygun olarak teras konutlar, eğim açısından daha uygun alanlara ise katlı konutlar önerilmiştir. Proje Alanı içerisinde 75 m²'lik küçük konutlardan başlayıp, 150 m²'ye kadar çıkan farklı büyüklüklerde konut tipleri inşa edilecektir.

MERKEZİ İŞ ALANI
Bölgenin ticari faaliyet ihtiyaçlarını karşılayacak alanın yer seçimi, ulaşım ağının güçlü olması, yaya aksları üzerinde olması ve kot farklarından doğacak panoromik görüntü avantajı göz önüne alınarak yapılmıştır.
Proje alanın ortasında ulaşım ağının en güçlü olduğu, kot olarak alanın en yüksek noktasında bir alt merkez oluşturulmuştur. İçerisinde kent ölçeğinde otel, çok amaçlı salonlar, spor kompleksleri, AVM tarzı ticari fonksiyonlar, ofisler, sinema salonları, sosyo kültürel alanlar bulundurabilecek bir merkez oluşturulmak amaçlanmıştır.

SAĞLIK TESİSİ VE KÜLTÜR MERKEZİ
Proje Alanının kuzeyinde bölgesel ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla, mevcut imar planı kararları da dikkate alınarak bir adet Sağlık Tesisi Alanı ile bir adet Kültür Merkezi Alanı planlanmıştır.

EĞİTİM ALANLARI
Proje Alanının güneyinde bölgesel ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla, mevcut imar planı kararları da dikkate alınarak bir adet İlköğretim Alanı ile bir adet  Orta Öğretim Alanı planlanmıştır.

YEŞİL ALANLAR
Planlama alanında mevcut imar planında olduğu gibi büyük yeşil alanlar ayrılmıştır. Arazinin topografyası ve jeolojik durumu, mevcut kuru dere yatakları, yüksek eğimli alanların kullanımları göz önünde bulundurularak yer seçimleri yapılmıştır.  Proje alanının kuzeyinde vadi yamaçlarında, güneyinde ise az eğimli ya da kısmen düz alanlarda yer seçimleri yapılırken, öngörülen kullanımların yaya bağlantıları, açık-yeşil alan bağlantıları planlanarak yapılmıştır. Yeşil alanlar içerisinde; kent ölçeğinde açık - kapalı gösteri alanları, açık- kapalı seyir terasları, açık- kapalı dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, oyun alanları, spor alanları, aktif ve pasif su öğeleri, yürüyüş ve bisiklet parkurları, kapalı- açık botanik bahçeleri yer alacaktır.

Proje Alanı içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık 33 m²'dir. Mevcut İmar planında proje alanında kalan yeşil alanlar kamu mülkiyetinde olup; halihazırda kaçak yapılaşmaya maruz kalmış (yaklaşık 260 kaçak yapı) ve yeşil alan olma niteliğini yitirmiştir. Yapılan İmar Planı çalışmasıyla yeşil alanlar aktif olarak kent ve bölge halkına kazandırılacaktır.

Kuru dere yatakları DSİ'den alınan görüş yazısı doğrultusunda yeşil alanlar içinde; arazi kotlarında değişiklikler yapılarak yapay şelale, dere ve havuzlar v.b. peyzaj elemanları olarak değerlendirilmiş, yerleşime konu olmayacak şekilde donatı alanları içinde yer almıştır. Park ve Rekreasyon Alanı olarak ayrılan alanlarda, lokanta, büfe, kapalı eğlence tesisleri vb. kullanımlar bulunabilecektir.

Projenin Durumu
Türkiye için örnek teşkil edecek Karapınar Gecekondu Dönüşüm Projesi kapsamında, belediyemizin özverili çalışmaları ve halkımızın desteği ile alandaki hak sahipleri ile muvafakat sözleşmeleri imzalanmış ve tapu devir işlemlerinin % 90’ı tamamlanmıştır. Bu rakamlar ile söz konusu proje, ülkemizdeki diğer örnekler içinde en hızlı ve verimli ilerleyen proje olarak da emsal oluşturmaktadır. Bu başarıdaki en önemli pay ise şüphesiz projeyi sahiplenip desteğini esirgemeyen hak sahibi vatandaşlara aittir.

Projenin, Eskişehir kentinde gerçekleştirilen ve yerinde dönüşümün hedeflendiği ilk uygulama olması, hızlı bir şekilde gelişen ve hem ulusal, hem de uluslararası turizmde yer sahibi olmaya başlayan Eskişehir kenti için önemli bir milat teşkil edecektir.

Belediyemizce yürütülen Karapınar Vadisi Projesi kapsamında 24.03.2011 tarihinde ihalesi yapılacak olan 1092 adet konut ilk etapta bu bölgede arsası ve/veya evi olan, hak sahiplerine verilecektir. İleriki zamanlarda, boş kalan konutlar olacaktır. Bu konutlar Toplu Konut İdaresi tarafından vatandaşlarımıza satışa sunulacak olup, satış şartları ve başvuru koşulları o zaman belirlenecektir.